Các biện pháp kiểm soát và hạn chế rủi ro

Đầu tư dự án

Các biện pháp kiểm soát và hạn chế rủi ro

Có thế gặp rủi ro tại bất kì hoạt động nào liên quan đến con người, do đó hàng ngày chúng ta phải đưa ra những quyết định để làm thế nào có thể giải quyết được rủi ro đó. Có thể có một số biện pháp:

♦    Biện pháp chủ động: Né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất (bằng cách loại bỏ nguyên nhân, môi trường dễ gây rủi ro), quản trị thông tin (bằng cách xây dipig hệ thống thông tin nắm chắc về mỏi trường và dự báo diễn biến trong quá trình tiến hành hoạt động), chuyển giao hoặc san sẻ rủi ro sang các cá nhàn hay tổ chức khác, đa dạng hoá hoạt động có liên quan nhau, mua bảo hiểm,…

♦    Biện pháp giảm thiểu rủi ro gây ra: Giảm thiểu từng phần, trung hoà rủi ro,…(bằng cách xây dựng kế hoạch chủ động dối phó khi có rủi ro xảy ra, hoặc giảm bớt những mục tiêu bảo hiểm…).

Mỗi biện pháp nhằm hạn chế rủi ro đều được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trong hai biện pháp trên, biện pháp phòng ngừa chủ động được coi trọng hơn.

Để đề phòng rủi ro, biện pháp thông dụng thường được áp dụng là mua bảo hiểm. Với biện pháp này, việc đối phó với các rủi ro mang tính chất bị động vì việc bảo hiểm chỉ có hiệu quả khi rủi ro đã xảy ra.

a) Biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng cách tăng độ đa dạng quản lý của doanh nghiệp

Có thể nêu tóm tắt một số biện pháp sau:

*      Nâng cao chất lượng của các chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh gồm:

–     Nâng cao chất lượng của công tác dự báo, thăm dò, điều tra và các thông tin gốc để lập chiến lược và kế hoạch;

–     Áp dụng các biện pháp lập chiến lược và kế hoạch khoa học trong đó có các phương pháp tính toán và phân tích rủi ro;

–     Nâng cao chất lượng các dự án đầu tư với vai trò là các kế hoạch dài hạn có mục tiêu cụ thể, đặc biệt là chất lượng của phân tích rủi ro do điều kiện tự nhiên, rủi ro về mặt kĩ thuật và rủi ro về tài chính;

–       Lập kế hoạch dự phòng.

*      Coi trọng công tác chỉ đạo điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát:

–       Áp dụng mô hình chỉ đạo điều hành theo quan điểm điều khiển học;

–       Áp dụng các hình thức quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, TQM,…)

*      Coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết.

b) Biện pháp phòng ngừa rủi ro mang tính san sẻ

*      Phương pháp bảo hiểm:

Bảo hiểm là phương pháp sau cùng để phòng ngừa rủi ro của một số ít người không may gặp tai nạn hoặc sự cố với số lớn người không bị tai nạn. Như vậy khi tiến hành sản xuất kinh doanh người đóng bảo hiểm sẽ yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình.

*      Phương pháp san sẻ rủi ro do áp dụng hình thức công ty cổ phần:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó các cổ đông cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý công ty, cùng chia nhau lợi nhuận và cùng chịu rủi ro. Như vậy khi gặp rủi ro thì rủi ro đó được phân tán cho các cổ đông cùng gánh chịu. Một cổ đông có thể mua cổ phiếu ở nhiều công ty, nên họ có thể bù trừ lỗ lãi cho nhau…

*      Phương pháp san sẻ rủi ro do áp dụng hình thức liên doanh, liên kết:

Liên doanh là hình thức cùng nhau hợp tác kinh doanh giữa hai bên hay nhiều bên, mỗi bên chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn của mình vào vốn pháp định. Mục đích của liên doanh là nhằm tạo lập một lượng vốn lớn hơn đồng thời tranh thủ thế mạnh của các bên tham gia liên doanh. Xét trên quan điểm san sẻ rủi ro, việc liên doanh cũng có ý nghĩa rất lớn trong vấn để này. Khi hoạt động kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận sẽ được chia đều theo tỷ lệ góp vốn và khi gặp rủi ro, thiệt hại cũng được san sẻ cho các bên theo hình thức trên.

*     Phương pháp san sẻ rủi ro bằng cách đa dạng hoá các hình thức kinh doanh và đa dạng hoá sản phẩm:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh có những sản phẩm lãi nhiều, lãi ít hoặc thua lỗ nên có thể đem lợi nhuận của những sản phẩm lãi nhiều bù đắp cho những sản phẩm thua lỗ.