Các biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đầu tư dự án

CÁC BIỆN PHÁP quản lý chất lượng CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG

Khái niệm về quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là toàn bộ các hoạt động của một tổ chức nhằm duy trì chất lượng và giảm thiểu chi phí của sản phẩm. Quá trình phát triển của quản lý chất lượng gồm 4 mức:

Kiểm tra chất lượng

Kiếm tra chất lượng sản phẩm là mức độ thấp nhất của quản lý chất lượng, đó là những hoạt động của một bộ phận trong các doanh nghiệp, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). Nội dung chính của nó là: Dùng những hoạt động như cân, đong, đo, đếm, xem xét, thử nghiệm để xác định một hoặc nhiều đặc tính của sản phẩm và so sánh kết quả với yêu cầu quy định nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính.

Trước đây ở Liên Xô (cũ), hoạt động này gọi là OTK, thời gian qua Việt Nam cũng đã thực hiện quản lý chất lượng ở mức này dưới dạng kiếm tra chất lượng khi thi công công trình đã xây dựng để phát hiện những bộ phận công trình chưa đạt chất lượng và yêu cầu sửa chữa lại. Nhìn chung cách làm này bị động và hiệu quả thấp vì chúng được thực hiện trong giai đoạn sau cùng.

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng là những hoạt động và các biện pháp kỹ thuật có tính tác nghiệp nhằm theo dõi một quá trình, đồng thời loại trừ những nguyên nhân làm hoạt động không thỏa mãn tiềm ẩn trong mọi giai đoạn của sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế.

Đây là một bước tiến bộ của quản lý chất lượng mà nội dung cơ bản của nó là: Kiểm soát mọi yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng (như con người, vật liệu, máy móc…, kiểm soát cả quá trình, phòng ngừa sai hỏng. Nội dung kiểm soát mức này đã được đúc kết thành công thức 5M như sau:

“Man – MachineMaterial MethodMilieu”

(Con người Máy móc – Vật liệu – Phương pháp – Môi trường làm việc).

Theo cách này chỉ cần một yếu tố kém sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm.

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance)

Đảm bảo chất lượng là tạo sự tin tưởng cho khách hàng rằng: Một tổ chức sẽ luôn luôn thỏa mãn được mọi yêu cầu của chất lượng, thông qua việc tiến hành các hoạt động trong hệ thống chất lượng theo kế hoạch, có hệ thống. Khi được yêu cầu, những hoạt động này hoàn toàn có thể được trình bày, chứng minh bằng các văn bản và hồ sơ ghi chép các hoạt động của quá trình.

Theo phương pháp này, nhà sản xuất tự kiểm soát chất lượng, kèm theo việc lập hồ sơ ghi chép để làm bằng chứng. Khách hàng có thể tìm hiểu chính sách chất lượng và hệ thống chất lượng qua văn bản của nhà sản xuất, để có độ tin cậy và lựa chọn ban đầu. Sau đó khách hàng xem xét tại chỗ hệ thống quản lý có đúng với văn bản hay không. Cuối cùng họ có thể xem hồ sơ, tài liệu ghi chép quá trình kiểm soát chất lượng đã được thực hiện.

Phương pháp này hiệu quả và ít tốn kém, hiện nay nhà sản xuất thường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng QMS (Quality Management System), đây là hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn mực tiên tiến, phù hợp với sản phẩm.