Các khái niệm cơ bán và trách nhiệm về quản lý chất lượng

Đầu tư dự án

Các khái niệm cơ bán về chất lượng

Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO 9000-2000 [44] đưa ra khái niệm:

“Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể, tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu dã dược công bô’hay còn tiềm ẩn. Nói cách khác, chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp các đặc tính vốn có”.

Theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD:

“Chất lượng công trình xây dựng lù những yêu cầu tổng hợp đối với đặc tính về an toàn, bén vững, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình phù hợp với c/uy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với hợp đồng kinh tế và pháp luật hiện hành của Nhà nước”.

quản lý chất lượng công trình xây dựng tà tập hợp những hoạt động của cơ quan có chức năng quản lý thông qua các biện pháp như lập kê hoạch chất lượng, kiểm tra chất lượng, ddm bảo chất lượng và cài tiến chất lượng công trình”.

Như vậy cán phái hiểu đầy đủ là các cơ quan có chức năng quán lý ở Trung ương (trực tiếp là Bộ Xây dựng), ở địa phượng như các tỉnh hoặc các thành phô trực thuộc Trung ương (trực tiếp là Sớ Xây dụng) thực hiện chức nãng quán lý nhà nước, còn các chủ thể khác (như chú đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) phối hợp cùng tham gia quản lý chất lượng.

Đế đảm báo chất lượng cho công trình xây dựng, nếu chỉ tập trung quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công thì chưa đủ, mà cần phải quản lý ở nhiều khâu khác, ví dụ khâu khảo sát, thiết kế… Do vậy, cần quản lý chất lượng trong các giai đoạn sau:

a)    Giai đoạn chuẩn bị đầu tư cần quản lý trong các khâu lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

b)    Giai đoạn thực hiện đầu tư cần quán lý các khâu như thiết kế công trình, đấu thầu xây lắp, thi công xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế.

c)      Giai đoạn kết thúc đầu tư cần quán lý công tác bảo hành, báo trì.

trách nhiệm về quản lý chất lượng

Trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng

–  Ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

–   Kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các bộ, ngành, các địa phương; kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân khi cần thiết; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng theo quy định của pháp luật.

–  Hướng dẫn, tổ chức hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc giám định chất lượng, giám định sự cô’ công trình xây dựng theo đề nghị của các địa phương, các bộ, cơ quan ngang bộ, ngành hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

–   Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng giúp Bộ trường Bộ Xây dựng thực hiện trách nhiệm trên.