Các khía cạnh đạo đức và pháp lý của các thành viên quản lý dự án

Đầu tư dự án

Các khía cạnh đạo đức và pháp lý của các thành viên quản lý dự án

Các cán bộ quản lý dự án, trong công việc của mình, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của tất cả thành viên trong dự án. Do vậy, một điều có ý nghĩa quan trọng là các cán bộ quản lý dự án thực hiện công việc của họ theo một cách thức có đạo đức đê thu được và duy trì độ tin cậy của các thành viên nhóm, các đồng nghiệp, các nhân viên, các khách hàng và công chúng. Khía cạnh đạo đức và pháp lý của quản lý dự án thể hiện ở các điểm sau:

Các cán bộ quản lý dự án phải duy trì các tiêu chuẩn cao về đạo đức cá nhân và nghề nghiệp:

–    Chấp nhận trách nhiệm đối với các hành động của mình;

–   Đảm nhận các dự án và chấp nhận trách nhiệm chỉ khi có đủ trình độ thông qua đào tạo hoặc kinh nghiệm, hoặc sau khi đã trình bày toàn bộ với những người tuyển dụng họ hoặc khách hàng về các phẩm chất, nãng lực thực sự của mình;

–   Duy trì các kỹ năng chuyên môn của mình ở mức tiên tiến và nhận thức được về tầm quan trọng của sự phát triển cá nhân và đào tạo mang tính liên tục;

–   Úng hộ các tiêu chuẩn cao về đạo đức và khuyến khích các đồng nghiệp, cộng sự hành động theo các tiêu chuẩn này.

–     Tuân thủ quy phạm pháp luật hiện hành tại địa điểm thực hiện dự án.

Các cán bộ quản lý dự án trong công việc của mình phải:

–    Cung cấp sự lãnh đạo dự án cần thiết để khuyến khích việc đạt được năng suất tối đa, đồng thời tối thiểu hoá chi phí;

–    ứng dụng các công cụ và các kỹ thuật quản lý dự án tiên tiến để đảm bảo các tiến độ được đáp ứng và dự án được lập kế hoạch và điều phối thích hợp;

–    Đối xử công bằng đối với tất cả các thành viên nhóm, các đồng nhiệm, các cộng sự, bất kể chủng tộc tôn giáo, giới tính, tuổi tác và quốc tịch gốc;

–      Bảo vệ các thành viên nhóm dự án khỏi các nguy hại về thể chất và tâm lý;

–      Tạo ra các điều kiện phù hợp và các cơ hội cho các thành viên nhóm dự án;

–    Tìm kiếm, chấp nhận và đưa ra các chỉ trích trung thực về công việc và ghi nhận một cách thích hợp đối với sự đóng góp của những người khác;

–    Hỗ trợ các thành viên nhóm, các đồng nghiệp và các cộng sự trong sự phát triển sự nghiệp của họ.

Các cán bộ quản lý trong các quan hệ với người tuyển dụng và khách hàng của mình phải:

–    Hành động như một đại diện hoặc người được ủy thác của người tuyển dụng hoặc khách hàng của họ trong sự nghiệp hoặc các khía cạnh kinh doanh;

–    Giữ gìn thông tin về hoạt động kinh doanh và các dây chuyền công nghệ của các nhà tuyển dụng hoặc khách hàng cho đến khi thông tin này được công bố một cách thích hợp;

–    Thông báo cho các nhà tuyến dụng, khách hàng, các hiệp hội hành nghề hoặc các cơ quan liên quan các vấn đề có thể dẫn đến một sự xung đột về lợi ích;

–    Không được yêu cầu và không được nhận (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ món quà, khoản thanh toán hoặc dịch vụ nào từ người có quan hệ kinh doanh với nhà tuyển dụng hoặc khách hàng;

–      Trung thực và chuẩn xác trong báo cáo về chi phí, tiến độ và kết quả của dự án.

Các cán bộ quản lý dự án trong việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng phải;

–    Bảo vệ sự an toàn, sức khoẻ, lợi ích công cộng và lên tiếng phản đối những xâm phạm tới các lĩnh vực gây ảnh hưởng đến lợi ích công cộng;

–     Tìm kiếm việc phát triển tri thức và sự công nhận của công chúng về chuyên ngành quản lý dự án và những thành tựu của nó.

Để tóm tắt, công tác quản lý nguồn nhân lực có thể là khía cạnh phức tạp nhất của quản lý dự án. Nó đòi hỏi khả năng tạo ra một nhóm dự án, quản lý nó, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới mà không bị đe doạ và sử lý các nguồn nhân lực trong và ngoài của tổ chức. Người cán bộ quản lý dự án cần học một số trong các kỹ năng, nhưng một số lượng lớn trong số chúng chỉ có được bằng kinh nghiệm, lẽ sống thông thường và các phẩm chất lãnh đạo vốn có.