Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng

Đầu tư dự án

Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng

Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân quy định như sau:

a) Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điéu kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại cấp công trình và công việc theo quy định của nghị định Chính phủ.

b) Tổ chức, cá nhân khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện về nãng lực:

–       Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; định giá xây dựng;

–       Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

–       Thiết kế quy hoạch xây dựng;

–       Thiết kế xây dựng công trình;

–       Khảo sát xây dựng công trình;

–       Thi công xây dựng công trình;

–       Giám sát thi công xây dựng công trình;

–       Thí nghiệm chuyên Ngành Xây dựng;

–       Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

–      Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Nãng lực của các tổ chức, cá nhân khi tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng nêu trên được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ hành nghề hoặc các điều kiện về năng lực phù hợp với công việc đảm nhận.

c) Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

d) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng;

giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhàn tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình.

e)  Để bảo đảm chất lượng công trình xây dựng, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng phái có đủ điều kiện năng lực phù hợp với từng gói thầu hoặc loại công việc cụ thể.

f) Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được xác định theo cấp bậc trên cơ sở nãng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.

Bộ Xây dựng thành lập hệ thống thông tin về nãng lực và hoạt động của các tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng, các nhà thầu hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước, kể cả nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

g) Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế, nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát, trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.

h) Khi lựa chọn nhà thầu đê’ thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư phải căn cứ vào các quy định về điều kiện năng lực và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thiệt hại do việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc.