Các tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xày dựng công trình (P1)

Đầu tư dự án

Các tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xày dựng công trình

Hệ thống thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư gồm các tổ chức sau:

Các bộ, ngành và ủy ban nhân dân địa phương

(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư nói chung và giám sát, đánh giá dự án đầu tư nói riêng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ cụ thế sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ cụ thê sau:

–    Hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phú về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong toàn quốc;

–       Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi toàn quốc;

–    Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A;

–    Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hoặc với các bộ, ngành, địa phương liên quan về các giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc trong hoạt động đầu tư cứa các ngành, các địa phương hoặc đối với các dự án cụ thể để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

–    Xem xét, có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức nãng, nhiệm vụ của Bộ khi có yêu cầu của các bộ, ngành khác, địa phương và chủ đầu tư;

–    Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến giám sát và đánh giá đầu tư khi Chính phú, Thú tướng Chính phú yêu cầu.

(2) Các bộ, cơ quan quản lý tổng hợp (Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Tài nguyên – Môi trường) có nhiệm vụ cụ thể sau:

–    Phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đánh giá tống thể đầu tư theo yêu cầu của Chính phủ;

–    Tham gia cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá các dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc quyết định đầu tư;

–    Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình (kể cả các dự án phân cấp và ủy quyển cho cấp dưới quyết định đầu tư);

–    Có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, của tỉnh khi có yêu cầu của các bộ, ngành khác, các chủ thể quán lý dự án đầu tư trên địa bàn.

–    Giái quyết các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương và chú đầu tư những vấn đề thuộc chức nãng, nhiệm vụ của mình;

–    Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thám quyền quyết định của mình theo chế độ quy định.

(3) Các bộ quán lý chuyên ngành có các nhiệm vụ cụ thể sau:

–    Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thế đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý;

–    Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình (kể cả các dự án phàn cấp và úy quyển cho cấp dưới quyết định đầu tư);

–    Phối hợp theo kế hoạch với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình;

–    Giải quyết các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương và chủ đấu tư những vấn đé thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình;

–    Có ý kiến hoặc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành khi có yêu cầu của các Bộ, ngành khác, địa phương và chủ đầu tư;

–    Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của mình và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyển quyết định của mình theo chế độ quy định.

(4) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ cụ thể sau:

–    Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của địa phương;

–    Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình (kê cả các dự án phân cấp và ủy quyền cho cấp dưới quyết định đầu tư);

–    Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do mình cấp giấy chứng nhận đầu tư;

–    Giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường của các dự án trên địa bàn của tỉnh, thành phố; có ý kiến hoặc giải quyết kịp thời các vấn đề về giải phóng mặt bằng, sử dụng đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình khi có yêu cầu của các bộ, ngành và chủ đấu tư;

–  Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ, ngành về những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư chung của địa phương và liên quan đến các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của mình để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

–  Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của mình và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của mình theo chế độ quy định. [11].

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 1 tỷ