Các tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xày dựng công trình (P2)

Đầu tư dự án

(5) Các doanh nghiệp, các chủ đầu tư

a) Đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tống công ty 91 của nhà nước

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư của các doanh nghiệp kể cả các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 của Nhà nước, là người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thế của các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 của nhà nước trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

–  Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án do mình quyết định đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của mình;

–  Phát hiện và báo cáo kịp thời với cấp có thám quyền quyết định đầu tư và cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và kiến nghị các giải pháp khắc phục; kiến nghị người có thẩm quyền quyết định đầu tư điều chỉnh dự án trong trường hợp cần thiết;

–  Kiến nghị cấp có thám quyền, các bộ, ngành, địa phương về những vấn đề cần giải quyết liên quan đến dự án do mình quản lý để đám bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

b) Đối với chủ đầu tư

Chủ đầu tư bao gồm người có thẩm quyền quyết định đđu tư, cơ quan, tổ chức làm chú đầu tư các chương trình, dự án đầu tư. Người có thẩm quyền quyết định đáu tư là người được giao quyền theo quy định của pháp luật. Đôi với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, người có thẩm quyền quyết định đầu tư được quy định theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy định về quản lý đầu tư vốn nhà nước của các luật liên quan; đối với các chương trình dự án sử dụng vốn khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước là người đứng dầu cơ quan nhà nước được giao vốn đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và theo phân cấp quản lý đầu tư theo pháp luật hiện hành, gồm Thú tướng Chính phủ quyết định chương trình, dự án quan trọng quốc gia; Bộ tướng, thủ trướng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C; Chủ tịch Uy ban nhân dân các cấp huyện xã quyết định các dự án đầu tư từ ngân sách do cấp mình quán lý và các dự án dược Chú tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền.

Cơ quan chủ đầu tư là cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư chương trình, dự án theo quy định của pháp luật,

Về giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở cấp chủ đầu tư có các nhiệm vụ cụ thể sau:

–     Đối với người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải thực hiện các nhiệm vụ:

+ Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án do mình quyết định đầu tư hoặc thuộc quyền quản lý của mình;

+ Kiến nghị cấp có thám quyền, các bộ, ngành, địa phương về những vấn đề cần giải quyết liên quan đến dự án do mình quán lý đế đảm bảo tiến độ và hiệu quá đầu tư.

–      Đối với cơ quan chủ đầu tư phái thực hiện các nhiệm vụ:

+ Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo cua các nhà thầu, những thay đổi về chính sách, luật pháp của Nhà nước, các quy định của nhà tài trợ liên quan đến việc quản lý thực hiện dự án (nếu dự án có sử dụng nguồn vốn ODA);

+ Phát hiện và báo cáo kịp thời với người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và kiến nghị các giải pháp khắc phục; kiến nghị người có thẩm quyền quyết định đầu tư điều chỉnh dự án trong trường hợp cần thiết;

+ Lập báo cáo giám sát và đánh giá dự án theo quy định; cung cấp, chia sẻ thông tin qua hệ thống giám sát, đánh giá dự án cấp ngành, địa phương và quốc gia.

Chủ đầu tư có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án. Cụ thể như sau:

–    Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà thầu, những thay đổi về chính sách, luật pháp của Nhà nước, các quy định của nhà tài trợ liên quan đến việc quản lý thực hiện dự án (nếu dự án có sử dụng nguồn vốn ODA);

–    Báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cấp trên xử lý các vướng mắc, phát sinh vượt thám quyển;

–      Lập báo cáo giám sát và đánh giá dự án theo quy dịnh; cung cấp, chia sẻ thông tin qua hệ thống giám sát, đánh giá dự án cấp ngành, địa phương và quốc gia.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá rẻ