Các tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xày dựng công trình (P3)

Đầu tư dự án

(6) Cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

a) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư có chức năng giúp lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các cấp và các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tống công ty 91 của nhà nước thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư có nhiệm vụ cụ thể sau:

–    Lập kế hoạch theo dõi, kiếm tra, đánh giá dự án đầu tư do cấp có thẩm quyền thông qua và tổ chức thực hiện các công việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong phạm vi trách nhiệm được giao;

–    Tổ chức hệ thống lưu trữ và cung cấp thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi của bộ, ngành, địa phương hoặc các dự án (đối với các chú đầu tư) do mình quản lý;

–  Thu thập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ theo dõi, kiếm tra, đánh giá dự án đầu tư theo từng đối tượng quy định;

–  Thực hiện xem xét, phân tích, đánh giá các thông tin, báo cáo, lập báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư phù hợp với nội dung và yêu cầu quy định trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

Cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư các cấp có các quyền hạn sau:

–  Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở các cấp liên quan báo cáo theo chế độ quy định, cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung liên quan đến nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư nếu cần thiết;

–  Trường hợp cần thiết có thể trao đối trực tiếp với các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, dánh giá dự án đầu tư ớ các cấp liên quan, chủ đầu tư hoặc kiểm trá trực tiếp tại hiện trường. Khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường phái có kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể và phải thông báo trước với các cơ quan, đơn vị liên quan;

–  Kiến nghị với cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh dự án khi cần thiết hoặc hủy bỏ quyết định đầu tư, đình chỉ, tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư nếu trong quá trình giám sát, đánh giá dự án đầu tư phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng. Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc vi phạm các quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư của chủ đầu tư, của các cơ quan, đơn vị liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm.

b) Các đơn vị tư vấn, chuyên gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa cơ quan, người có thẩm quyền hoặc cơ quan chú đầu tư tổ chức đánh giá dự án đầu tư và đơn vị tư vấn hoặc chuyên gia.

Việc thuê tư vấn hoặc chuyên gia đánh giá dự án đầu tư phải được cấp có thẩm quyền quyết định. Tổ chức cá nhân được thuê đánh giá dự án đầu tư phải đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhu cầu thông tin, tài liệu phục vụ việc đánh giá dự án đầu tư, quyền lợi và trách nhiệm của các bên được xác định trong hợp đồng.

(7) Giám sát của cộng đồng

Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, trực tiếp của của các cơ quan quản lý nhà nước, các chương trình, các dự án đầu tư sau khi quyết định đầu tư phải công bố công khai nội dung quyết định đầu tư, chương trình kế hoạch đầu tư (tên dự án, quy mô xây dựng, phạm vi chiếm đất, vốn đầu tư, nguồn vốn, chủ đầu tư, tiến độ thực hiện,…) tại địa điếm thực hiện đđu tư, trụ sở HĐND, UBND địa phương nơi có dự án, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo với HĐND địa phương các cấp về các nội dung cơ bản của dự án để HĐND và nhân dân địa phương giám sát. Dự án của các ngành, cơ quan Trung ương phải thông báo cho HĐND cấp tỉnh nơi có dự án; Dự án của các ngành và cơ quan cấp tỉnh phải thông báo cho HĐND cấp huyện nơi có dự án; Dự án của các ngành và cơ quan cấp huyện phải thông báo cho HĐND cấp xã nơi có dự án đê HĐND các cấp tổ chức giám sát. Dự án do xã làm chủ đầu tư phải công khai trong cộng đồng nhân dân xã đó.

Nhà nước khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát việc thực hiện dự án theo quyết định đầu tư và các quy định của Nhà nước, góp phần làm cho việc thực hiện dự án đúng quy định, tiết kiệm, có hiệu quả.

Giám sát của cộng đồng dân cư thông qua các tổ chức xã hội, đoàn thê quần chúng và Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức xã hội có thê gứi ý kiến về dự án đến cơ quan được giao là đầu mối tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu các cấp. Dự án do cấp nào quán lý thì ý kiến giám sát cộng đồng được gửi vể cơ quan đầu mối giám sát đấu tư cấp ấy.

Các cơ quan tiếp nhận ý kiến có trách nhiệm xem xét, kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh và thông báo các kết luận tới nơi gửi ý kiến đóng góp.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội chính chủ