Đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác

Đầu tư dự án

Đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác

(1) Phạm vi, yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

a) Yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, việc đánh giá dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác do chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định.

Chù đầu tư tự quyết định việc đánh giá dự án nếu thấy cần thiết, tự quyết định về nội dung, thời điếm đánh giá dự án do mình làm chủ đầu tư. Đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước (dưới 30% tổng mức đầu tư) việc đánh giá dự án do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định việc tổ chức đánh giá dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác thuộc phạm vi quản lý của mình khi cần thiết và phù hợp với yêu cầu về quản lý hoạt động đầu tư.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định việc tổ chức đánh giá dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác khi cần thiết và phù hợp với yêu cầu về quán lý hoạt động đầu tư.

Khuyến khích chủ đầu tư dự án sử dụng các nguồn vốn khác thực hiện các đánh giá dự án đầu tư như:

–     Các dự án nhóm B trở lên phải thực hiện đánh giá ban đầu và đánh giá kết thúc dự án.

–   Các dự án có phân kỳ đầu tư theo giai đoạn, phải thực hiện đánh giá giữa kỳ khi kết thúc từng giai đoạn thực hiện.

–    Nội dung đánh giá dự án đầu tư gồm: Đánh giá ban đầu; Đánh giá giữa kỳ; Đánh giá kết thúc; Đánh giá tác động; Đánh giá đột xuất.

–   Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc dự án đầu tư.

–    Người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước vể đầu tư quyết định thực hiện các loại đánh giá khác khi cần thiết, phù hợp với yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng dự án.

–   Người quyết định đầu tư và cơ quan quán lý nhà nước về đầu tư xây dựng kế hoạch hàng năm về đánh giá tác động, đánh giá đột xuất dự án đầu tư thuộc quyền quán lý của mình, phù hợp với quy mô, tính chất của dự án và khá nãng kinh phí của cơ quan.

–   Các quyền tổ chức thực hiện đánh giá dự án dầu tư có thể tự thực hiện hoặc thuê chuyên gia, tổ chuyên gia, tổ chức tư vấn để đánh giá dự án đầu tư. Chi phí đánh giá dự án đầu tư do cơ quan thực hiện đánh giá đầu tư trả.

–   Trường hợp phải thuê tư vấn đánh giá dự án đầu tư thì các chuyên gia, tổ chuyên gia, tổ chức tư vấn đánh giá dự án đầu tư được thuê phải có đủ điều kiện năng lực.

–    Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Ghi chú:

Các dự án có phân kỳ đầu tư theo giai đoạn phải thực hiện đánh giá giữa kỳ khi kết thúc từng giai doạn thực hiện. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, đánh giá dự án không phải nội dung bắt buộc mà chỉ khuyến khích chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác thực hiện các đánh giá đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chỉ quyết định việc tổ chức đánh giá khi cần thiết và phù hợp với yêu cầu về quản lý hoạt động đầu tư.

(2) Nội dung đánh giá dự án đầu tư

a) Đánh giá của chủ đầu tư hoặc người có thám quyền quyết định đầu tư:

Chú dầu tư dự án sử dụng các nguồn vốn khác thực hiện các thê loại đánh giá dự án đầu tư theo các nội dung như đối với dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên và căn cứ vào yêu cầu đê quyết định phạm vi và nội dung đối với từng thể loại đánh giá, gồm:

–     Đánh giá ban đầu:

+ Đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực của dự án, bảo đảm thực hiện dự án đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt;

+ Đánh giá những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với thời điểm phê duyệt dự án; những vướng mắc, phát sinh mới do yếu tố khách quan (như môi trường chính sách, pháp lý thay đổi, phải điều chỉnh dự án cho phù hợp với điều kiện khí hậu, địa chất,…) hoặc do các yếu tô chủ quan (như năng lực, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án,…);

+ Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh phù hợp với điểu kiện thực tế.

–      Đánh giá giữa kỳ:

+ Đánh giá sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư;

+ Đánh giá mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch thực hiện dự án đã được phê duyệt;

+ Đề xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh thiết kế, mục tiêu của dự án (nếu cần);

+ Các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và quản lý thực hiện dự án.

–      Đánh giá kết thúc:

+ Đánh giá quá trình chuẩn bị đầu tư dự án;

+ Đánh giá quá trình thực hiện dự án: hoạt động quản lý thực hiện dự án; kết quả thực hiện các mục tiêu của dự án; các nguồn lực đã huy động cho dự án; các lợi ích do dự án mang lại cho những người thụ hưởng và những người tham gia; các tác động của dự án; tính bền vững và các yếu tố bảo đảm tính bền vững của dự án;

+ Các bài học rút ra sau quá trình thực hiện dự án và đề xuất các khuyến nghị cần thiết.

–      Đánh giá tác động:

+ Đánh giá thực trạng kinh tế – kỹ thuật vận hành của dự án;

+ Đánh giá tác động kinh tế – xã hội của dự án;

+ Đánh giá tác động môi trường, sinh thái của dự án;

+ Đánh giá tính bển vững của dự án;

+ Các bài học thành công và thất bại của các khâu thiết kế – thực hiện – vận hành dự án.

–      Đánh giá đột xuất:

+ Xác định tình trạng và bản chất những phát sinh ngoài dự kiến;

+ Xác định các ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành các mục tiêu của dự án;

+ Kiến nghị các biện pháp can thiệp, cơ quan thực hiện và thời hạn hoàn thành.

b) Đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ quản lý của cơ quan quyết định nội dung đánh giá dự án, tuy nhiên chủ yếu tập trung vào những nội dung sau:

–      Đánh giá tác động tập trung vào các nội dung:

+ Đánh giá tác động kinh tế – xã hội của dự án;

+ Đánh giá tác động môi trường, sinh thái của dự án;

+ Đánh giá tính bển vững của dự án;

–      Đánh giá đột xuất trong trường hợp cần thiết, chủ yếu tập trung vào:

+ Xác định các ảnh hướng và mức độ ảnh hướng của những phát sinh đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành các mục tiêu của dự án theo tiến độ được quy định trong giấy chứng nhận đầu tư;

+ Đánh giá những vấn đề phát sinh hay sự cố trong quá trình vận hành dự án có ảnh hướng đến môi trường, môi sinh, sâm hại lợi ích của cộng đồng, v.v… làm rõ nguyên nhân và kiến nghị các biện pháp xử lý.

(3) Phương pháp và tổ chức đánh giá dự án

Đánh giá dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác đòi hỏi phái có đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý có đủ năng lực chuyên môn. Chủ đầu tư hay cơ quan quản lý nhà nước vể đầu tư không có đủ lực lượng chuyên môn thì có thể thuê các tổ chức hay cá nhân có năng lực để thực hiện.

Về phương pháp chung và thủ pháp thực hiện đánh giá dự án đầu tư không phụ thuộc vào nguồn vốn sử dụng của các dự án. Tùy thuộc vào phạm vi, nội dung và việc lựa chọn các loại hình đánh giá áp dụng các phương pháp và kỹ năng thích hợp.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng