Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đống xây dựng

Đầu tư dự án

Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đống xây dựng

A. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

–   Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thoả thuận của hợp đồng.

–   Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều chỉnh) không làm vượt tống mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép.

–   Việc điều chỉnh giá hơp dồng được áp dụng đối với hợp đổng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điểu chính và hơp đổng theo thời gian.

–   Đôi với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tý lệ (%), chỉ được điều chinh giá hợp đồng cho những khối lương công việc bố sung ngoài phạm vi công việc phái thực hiện theo hơp đồng dã ký kết.

Viêt điểu chính giá họp đồng phái được các bên thoá thuận và quy định cụ thế trong hợp đông vê các trường hợp được điểu chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp va càn cứ điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp VỚI loai giá hợp đồng, tính chất công viêc trong hợp đồng.

B. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Điều chính hợp đồng bao gồm điểu chỉnh khối lượng, điều chỉnh giá hợp đồng, điều chính tiến độ thực hiên hợp đổng và các nội dung khác (nếu có) mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Khi điều chính hợp đổng xây dựng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định; trường hợp làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được Người có thấm quyền quvết định đầu tư cho phép.

Việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng chi ap dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký. Khi điều chính giá và hợp đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều chỉnh) không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điểu chỉnh, trường hợp vượt tống mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

Đối với hợp đồng trọn gói, thì chi được điều chính hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

C. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng

Khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng chỉ được điểu chính trong các trường hợp sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nàm ngoài phạm vi công việc phái thực hiện theo thiết kẽ; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vân phải thực hiện). Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phái được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu đê’ thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành;

b) Đối với hợp đổng theo đon giá cô định và đơn giá điểu chính: trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu;

c) Đối với hợp đồng theo thời gian: trường hợp thời gian thực tế ít hơn hoặc nhiểu hơn so với thời gian theo hợp đồng đã ký mà bên nhận thầu đã thưc hiện thì thanh toán theo thời gian thực tế bên nhận thầu đã thực hiện.

Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đổng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện. [13].

D. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

a) Quy định về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi trong hợp đổng và phù họp với hồ sơ mơi thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả đàm phán hợp đồng. Trong hợp đồng các bên quy đinh rõ các trường hợp được điểu chỉnh hợp đồng, phương pháp, cách thức, phạm vi điều chính giá họp đồng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với họp đồng theo đơn giá cô định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Trong hợp đồng xây dụng các bẽn phải thóa thuận cụ thể các trường hợp được điểu chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và cãn cứ điều chỉnh giá hợp đồng: phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phái phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện thông qua việc điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh khối lượng và được quy định như sau:

–   Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khôi lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

–   Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán;

–   Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng;

–   Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. [12]; [13].

b) Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng xây dựng

Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): Chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, cụ thể:

–   Đối với hợp đồng tư vấn, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.

–   Đối với hợp đồng thi công xây dựng, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đổng là những khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế.

–   Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những danh mục thiết bị bổ sung nằm ngoài danh mục thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết ban đầu.

*    Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo thời gian:

–   Trường hợp khối lượng (hoặc thời gian) thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng (hoặc thời gian) trong hợp đồng đã ký thì thanh toán theo khối lượng hoặc thời gian hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

–   Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đẩu tư và các bên có thoả thuận trong hợp đồng.

*    Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

–  Trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký thì thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

–  Tại thời điểm ký hợp đồng, các bên thoả thuận sẽ điều chỉnh lại đơn giá cho những khối lượng công việc được điều chỉnh giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

–  Trường họp đặc biệt: Do yêu cầu khẩn cấp cần khắc phục các hậu quả về thiên tai hoặc trường hợp do yêu cầu về tiến độ tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa đủ điều kiện đế xác định giá họp đồng và được phép của Thủ tướng Chính phủ. [19].

E. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

a) Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điểu chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng thì các bên phải xác nhận rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra.

b) Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

–   Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng;

–   Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

–  Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện họp đồng xây dựng mà không do lỗi của bén nhận thầu gây ra.

c) Khi điểu chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận và thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. [13].