Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

Đầu tư dự án

dự trù thời giannguồn lực của dự án

Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án thực chất là việc tính toán thời gian thực hiện và nhu cầu về nguồn lực của từng công việc, từng hạng mục, từng công trình đơn vị và cho toàn bộ dự án.

Nguồn lực trong dự án được hiểu là nhân lực, vật tư, tiền vốn và xe máy. Việc tính toán loại này phải trên cơ sở định mức, đơn giá được duyệt. Tuỳ từng phương pháp lập tiến độ mà cách xác định sẽ khác nhau. Phần này trình bày hai phương pháp xác định thường dùng nhất, đó là: Phương pháp tính để lập tiến độ ngang và phương pháp tính để lập tiến độ dây chuyền. Khi đã biết cách lập theo sơ đồ ngang thì việc lập theo sơ đồ mạng PERT, theo Microsoft Project hoặc theo Primavera sẽ rất dễ dàng.

A. Dự trù thời gian và nguồn lực để lập tiến độ dự án theo sơ đồ ngang

Để lập được tiến độ cho dự án phải đề cập phương pháp xác định thời gian hợp lý khi muốn lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang. Cách tốt nhất là xác định được mô đun họp lý.

Các bước tiến hành xác định mô đun hợp lý như sau:

–     Định rõ danh mục công việc chính và phụ trong từng phân đoạn, tra hoặc tính định mức nhân công hoặc xe máy cho phù hợp;

–      Xác định đơn vị của mô đun;

–      Tính độ lớn của mô đun theo định mức xây dựng công trình.

B. Dự trù thời gian và nguồn lực để tập tiến độ dự án theo sơ dây chuyền

a) Tính toán tham số của dây chuyền:

Tổ chức sản xuất theo dày chuyền là mô hình tổ chức sản xuất có sự phôi hợp chặt chẽ giữa công nghệ, thời gian và không gian. Do vậy khi tính toán các tham số dây chuyền cũng cần tính toán đầy đủ các tham số như [32]:

–    Các tham số công nghệ gồm số dây chuyền thành phần, khối lượng công việc và năng suất của dây chuyền;

–    Các tham số không gian như vị trí công tác, diện công tác (phụ thuộc và không phụ thuộc), phân đoạn thi công và đợt thi công;

–    Các tham số thời gian như nhịp dây chuyền, mô đun chu kỳ, bước dây chuyển, thời gian hoạt động của dây chuyền (thời kỳ triển khai, thu hẹp, ổn định của dây chuyền, thời gian gián đoạn và thời gian hoạt động của dây chuyền).

b) Tính toán các loại dây chuyền tổng hợp

Dây chuyền tổng họp là tổ hợp của các dây chuyển bộ phận có quan hệ với nhau về công nghệ và tổ chức nhằm thực hiện một quá trình sản xuất nào đó. Trong tính toán loại dây chuyền này, ta có thê chia thành 3 trường hợp sau:

–      Dây chuyền đẳng nhịp và đồng nhất;

–      Dây chuyển đáng nhịp và không đồng nhất;

–      Dây chuyền tổng hợp nhịp thay đổi.

c) Dự trù thời gian và nguồn lực để lập tiến độ dự án theo sơ mạng 1321

Thời gian trong sơ đồ mạng được biểu thị bởi thời gian của các công việc, đó là khoảng thời gian để hoàn thành công việc theo ước lượng, được ấn định trước hay tính toán.

Nguồn lực trong sơ đồ mạng được hiểu là thời gian và các vật chất cần thiết khác để thực hiện dự án.

Khi tĩnh toán tham số thời gian của sơ đồ mạng cần đề cập tới:

–    Tham số thời gian của sự kiện như số sự kiện, thời điểm sớm của sự kiện, thời điểm muộn của sự kiện, thời gian dự trữ của sự kiện;

–    Tham số thời gian của công việc như thời điểm khởi công sớm nhất và muộn nhất của công việc, thời điểm hoàn thành sớm và hoàn thành muộn của công việc;

–    Tham số thời gian dự trữ của công việc gồm dự trữ chung (còn gọi là dự trữ toàn phần hoặc dự trữ lớn nhất), dự trữ gốc (dự trữ khởi công) của công việc, dự trữ ngọn (dự trữ hoàn thành) của công việc, dự trữ riêng (dự trữ độc lập hay dự trữ bé nhất) của công việc;

–      Hệ số găng.

Trong một dự án, các nguồn lực để thực hiện dự án (như nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, máy thi công…) nhìn chung là bị hạn chế do đó chúng có thể không thỏa mãn tất cả các yêu cầu cùng một lúc. Vì vậy, khi phân phối nguồn lực cho các công việc nên tuân theo nguyên tắc ưu tiên như “công việc nào có dự trữ nhỏ hơn thì được ưu tiên trước, sau đó thứ tự ưu tiên theo sự tăng dần của hệ số găng”. Như vậy, các công việc găng luôn luôn được ưu tiên số 1 vì nó có tất cả các loại dự trữ bằng 0.