Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dụng công trình

Đầu tư dự án

Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dụng công trình

Giám sát tác giả thiết kế là khâu bắt buộc đối với đơn vị thiết kê thực hiện theo quy định sau:

a) Nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả thiết kế:

Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước và nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước phải thực hiện giám sát tác giả. Nhà thầu thiết kế cần thỏa thuận với chú đầu tư về các trường hợp chấm dứt việc giám sát tác giả trong hợp đồng thiết kế xây dựng công trình.

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình cử người đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng theo chế độ giám sát không thường xuyên hoặc giám sát thường xuyên nếu chủ đầu tư có yêu cầu riêng.

b) Nội dung giám sát tác giả thiết kế phải được thể hiện trong hợp đồng thiết kế xây dựng công trình bao gồm các việc:

–    Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu giám sát thi công xây dựng;

–    Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình và với yêu cầu của chủ đầu tư khi cần thiết;

–    Phát hiện, thông báo kịp thời cho chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc thi công sai với thiết kế được duyệt và kiến nghị biện pháp xử lý.

–    Tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và công trình khi chủ đầu tư yêu cầu.

–    Ghi vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình hoặc sổ nhật kj giám sát của chủ đầu tư hoặc thể hiện bằng văn bản các ý kiến của mình trong quá trình thực hiện giám sát tác giả thiết kế.

Quản lý công tác nghiệm thu công trình xây dựng

A. Quy định chung về nghiệm thu công trình xây dưng

(1) Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

(2) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:

a) Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

b) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để dựa vào sử dụng.

(3) Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu.

(4) Khi chủ đầu tư, nhà thầu là người nước ngoài thì các biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công bộ phận công trình và công trình xây dựng được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài do chủ đầu tư lựa chọn. [6],

B. Nghiệm thu công việc xây dựng

Nội dung nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

–       Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng.

–       Thành phần trực tiếp và trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu.

–       Điều kiện cần để nghiệm thu.

–       Nội dung và trình tự nghiệm thu.

C. Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

Nội dung nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng gồm:

–       Căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng.

–       Thành phần trực tiếp và trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu.

–       Điều kiện cần để nghiệm thu.

–       Nội dung và trình tự nghiệm thu.

D. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Nội dung nghiệm thu hoàn thành hạng mục và nghiệm thu cồng trình xây dựng đưa và sử dụng gồm:

–      Căn cứ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

–       Thành phần trực tiếp và trách nhiệm của các thành viên tham gia nghiệm thu.

–       Điều kiện cần để nghiệm thu.

–       Nội dung và trình tự nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Ghi chú:Nghiệm thu, bàn giao hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng

đưa vào sử dụng theo quy định giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, chủ sử dụng công trình dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành.