Hiệu lực, tính pháp lý và các căn cứ ký hợp đồng xây dựng

Đầu tư dự án

Hiệu lực, tính pháp lý và các căn cứ ký hợp đồng xảy dựng

A. Khung pháp lý của hợp đồng xây dựng

–       Bộ Luật Dân sự.

–       Luật Xây dựng.

–       Luật Thương mại.

–       Luật Đấu thầu.

–    Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

–       Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

B. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng

a) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

–       Người tham gia ký kết có đầy đủ nãng lực hành vi dân sự;

–       Đáp ứng các nguyên tắc ký kết hợp đồng quy định hiện hành;

–      Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thấm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên và đóng dấu;

–      Bên nhận thầu phải có đủ điểu kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghể theo quy định của pháp luật.

b) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng) hoặc thời điếm khác do các bên thỏa thuận trong họp đồng xây dựng.

c) Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng:

–    Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;

–    Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp phát sinh ngoài hợp đồng xây dựng sẽ được giải quyết trên cơ sớ các quy định của pháp luật có liên quan;

–    Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiếm tra, kiểm toán và các cơ quan khác có liên quan phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây dựng có hiệu lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hẹp đông

C. Các căn cứ kỷ hợp dòng xây dựng

Các cân cứ ký kết hợp đồng xây dựng bao gồm các yêu cầu về công việc cần thực hiện được các bên thống nhất, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với hợp đống EPC ngoài các cãn cứ nêu ở trên thì cãn cứ ký kết hợp đồng còn bao gồm dự án đấu tư xây dựng công trình được duyệt và thiết kế FEED (trường hợp thiết kế do tư vấn nước ngoài thực hiện).