Hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Đầu tư dự án

hồ sơ thiết kế, dự toán Xây dựng Công trình

–    Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, quy trình bảo trì công trình, dự toán xây dựng công trình.

–    Hồ sơ thiết kế xây dụng công trình phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Thẩm định, phê duyệt thiết kế

A. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình được quy định như sau:

–    Thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt. Người thẩm định, phê duyệt thiết kế chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, phê duyệt của mình.

–     Người quyết định đầu tư tự chịu trách nhiệm vể việc thẩm định thiết kế cơ sớ và các nội dung khác cúa dự án khi thám định dự án đầu tư xây dựng công trình đê phê duyệt dự án; trong trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan về thiết kế cơ sở.

Trong nội dung phê duyệt dự án phải xác định rõ các giải pháp thiết kế cơ sở cần tuân thủ và các giải pháp thiết kế cơ sở cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong các bước thiết kế tiếp theo.

–    Chủ đầu tư tổ chức thấm định, phê duyệt các bước thiết kế tiếp theo phù hợp với thiết kế cơ sở đã được duyệt.

–      Chính phủ quy định cụ thể nội dung thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

B. Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công quy định như sau:

a) Thấm định, phê duyệt thiết kế đối với trường hợp thiết kế ba bước

Đối với thiết kế kỹ thuật. Chú đầu tư tố chức thấm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật. Kết quả thám định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật được thể hiện bằng vãn bản, gồm các nội dung sau:

–      Sư phù hơp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sớ;

–      Sự hợp lý cúa các giải pháp kết cấu công trình;

–      Sự tuân thú các quy chuán. tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

–      Đánh giá mức độ an toàn công trình;

–    Sự hợp lý của việc lưa chọn dây chuyển và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ:

–      Sự tuân thú các quy định vé môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thấm tra một phần hoặc toàn bộ các nội dung trên đế làm cơ sớ cho việc thẩm định. Kết quả thẩm tra được thể hiện bằng vãn bản.

Đối với thiết kế bản vẽ thi công: Chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền cùa chú đđu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công. Chú đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt.

b) Thấm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi cồng đối với các trường hợp thiết kế hai bước và thiết kế một bước

–     Đối với trường hợp thiết kế hai bước, chú đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kê bản vẽ thi công ĐỐI với trường hop thiết kế một bước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kê bán vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình.

–    Nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện như quy định tại điểm a trên đây.

–      Phải đóng dấu xác nhận bản vẽ trước khi đưa ra thi công.

c) Chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được tính vào tống mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

Các hành vi bị cấm trong thiết kê xây dựng

Đơn vị thiết kế phái chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế. Sản phấm thiết kế phải phù hợp với Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước, ngành hiện hành, nhiệm vụ thiết kế và hợp đồng giao nhận thầu thiết kế. sản phẩm thiết kế phải phù hợp với nội dung theo trình tự thiết kế, phải có người chủ trì thiết kế, phải có hệ thống quán lý chất lượng, phải thực hiện công tác giám sát tác giả và đối với thiết kế xây dựng chuyên ngành còn phải tuân thú quy định về nội dung các giai đoạn thiết kế chuyên ngành.

a) Nghiêm cấm tổ chức thiết kế nhận thầu thiết kế quá phạm vi đã đãng ký hoặc mượn danh nghĩa cúa các tổ chức thiết kế khác dưới bất kỳ hình thức nào.

b) Nghiêm cấm cơ quan, cá nhân thừa hành cấp giấy phép xây dựng gáy khó khăn, bắt ép người xin cấp giấy phép xây dựng phải dùng bản vẽ hoặc thuê thiết kế theo ý mình:

c) Nghiêm cấm những việc làm sau:

–    Thiết kế kỹ thuật không có tài liệu khảo sát, đo đạc hoặc dùng tài liệu kháo sát, đo đạc không xác thực; thiết kế các công trình chưa có luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật.

–    Giao bản vẽ mà không kiểm tra chất lượng, không đú dấu tự kiểm tra.

–    Gian dối trong việc tính tống dự toán, cố tình tính sai số lượng, nâng đơn giá.

–    Trốn tránh kiểm tra, xét duyệt thiết kế.