Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, trách nhiệm và phương pháp quản lý dự án (P1)

Đầu tư dự án

Khái niệm chung về dự án quản lý dự án

Quản lý dự án là một nghề, thuật ngữ quản lý dự án được dùng đế miêu tả một hoạch định về việc tổ chức trong việc quản lý những hoạt động đang diễn ra. Những hoạt động này thường được gọi là quản lý theo dự án. Định nghĩa về quản lý dự án là một việc rất khó, tuy nhiên có thể hiểu quản lý dự án như sau:

Theo lý thuyết hệ thống thì: “Quản lý dự án là điều khiển một quá trình hoạt động của hệ thống trong một quỹ đạo mong muốn, nhằm đạt được mục đích cuối cùng là tạo ra các sản phẩm như mục tiêu đề ra”. Như vậy, theo cách này quản lý dự án là điều khiển một hệ thống đã có trước, với một loạt các điều kiện ràng buộc, các nguyên tắc, các phát sinh xảy ra trong quá trình sản xuất.

Theo TS. Ben Obinero Uwakweh (Trường Đại học Cincinnati – Mỹ) [33]:

“Quản lý dự án là sự lãnh đạo và phối hợp các nguồn lực và vật tư để đạt được các mục tiêu định trước về: Phạm vi, chi phí, thời gian, chất lượng và sự hài lòng của các bên tham gia. Đó là sự điều khiển các hoạt động của một hệ thống (dự án) trong một quỹ đạo mong muốn. Với các điểu kiện ràng buộc và các mục tiêu định trước”.

Theo Viện quản lý dự án quốc tế PMI (2007):

“Quản lý dự án chính là sự áp dụng các hiểu biết, khả năng, công cụ và kỹ thuật vào một tập hợp rộng lớn các hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của một dự án cụ thể”.

Theo Tổ chức tiêu chuẩn Vương Quốc Anh:

“Quản lý dự án là việc lập kế hoạch, giám sát và kiếm tra tất cả các khía cạnh của dư án và thúc đẩy tất cả các thành phần liên quan dẽn dự án nhằm đạt dươc mục tiêu của dự án theo đúng thời hạn đã định với chi phí, chất lượng và phương pháp đã được xác định”

Theo Liên hiệp hội quán lv dự án Vương Quốc Anh.

“Quản lý dự án là việc lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và kiếm tra tất cả các khía cạnh của dự án và thúc đẩy tất cả các thành phần tham gia nhằm đạt được các mục tiêu của dự án một cách an toàn và trong khuôn khổ thời gian, chi phí và phương pháp”.

Theo PMBOK (A Guid to the Project Management Body of Knowlegde):

“Quản lý dự án là sự áp dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật và công cụ vào các hoạt động dự án đê thỏa mãn các yêu cầu đối với dự án”.

Như vậy quản lý dự án là sự ứng dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và phương tiện kỹ thuật trong các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng những yêu cầu của chủ đầu tư và những mục tiêu của dự án trong các ràng buộc về thời gian, nguồn nhân lực. vật tư và xe máy… Tất cả các công việc trong hoạt động của dự án đều cần có sự giám sát.

Tóm lại: Quản lý dự án là sự vận dụng lý luận, phương pháp, quan điểm có tính hệ thống đê tiến hành quản lý có hiệu quả toàn bộ công việc liên quan tới dự án dưới sự ràng buộc về nguồn lực có hạn. Để thực hiện mục tiêu dự án, các nhà đầu tư phải lên kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, phối hợp, điều hành, khống chế và định giá toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc dự án.

Quản lý dự án là một trong các kỹ năng tiên tiến và hiện đại đang được áp dụng có hiệu quả trên thế giới và tại Việt Nam.

Các thành phần của quản lý dự án là: công cụ (phương tiệnTools), con người (People) và hệ thống (System). Trong quản lý dự án luôn cân nhắc hai xu hướng cho tất cả các công việc là “cái g씓như thế nào”. “Cái gì” được gọi là công việc sẽ được thực hiện. “Như thế nào” là công ‘ iệc cần được tiến hành và được gọi là quá trình làm việc.

Các mục tiêu chung của quản lý dự án:

Theo thời gian, các mục tiêu của quản lý dự án cũng tăng lên để phù hợp với sự tăng trưởng của xã hội, từ tam giác mục tiêu đã phát triển thành tứ giác, ngũ giác, lục giác và tương lai có thế có thêm các đỉnh mục tiêu khác. Đối với quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình còn có thêm một mục tiêu nữa là sự thoả mãn của khách hàng.

Tam giác (Ba) mục tiêu trong quản lý dự án là chất lượng công việc, thời gian (tiến độ) và giá thành (chi phí).

Tứ giác (Bốn) mục tiêu trong quản lý dự án là chất lượng, thời gian, an toàn lao động và giá thành.

Ngũ giác (Năm) mục tiêu trong quản lý dự án là chất lượng, thời gian, an toàn lao động, giá thành, môi trường.

Lục giác (Sáu) mục tiêu trong quản lý dự án là chất lượng, thời gian, an toàn lao động, giá thành, môi trường và rủi ro.

 

Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, trách nhiệm và phương pháp quản lý dự án (P1) 1

 

Quản lý dự án hao gồm những đặc trưng cơ bản sau:

+ Chủ thể của quản lý dự án chính là người quản lý dự án.

+ Khách thể của quản lý dự án liên quan đến phạm vi công việc của dự án (tức là toàn bộ nhiệm vụ công việc của dự án). Những công việc này tạo thành quá trình vận động của hệ thống dự án. Quá trình vận động này được gọi là chu kỳ tồn tại của dự án.

+ Mục đích của quàn lý dự án là đê thực hiện mục tiêu của dự án, tức là sản phấm cuối cùng phải đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Bản thân việc quản lý không phải là mục đích mà là cách thực hiện mục đích.

+ Chức năng của quản lý dự án có thể khái quát thành nhiệm vụ lên kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều tiết, khống chế dự án. Nếu tách rời các chức nãng này thì dự án không thể vận hành có hiệu quả mục tiêu quản lý cũng không được thực hiện. Quá trình thực hiện mỗi dự án đều cần có tính sáng tạo, vì thế chúng ta thường coi việc quản lý dự án là quản lý sáng tạo.