Khái niệm, sự cần thiết của việc kiếm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Nội dung phần này giới thiệu để độc giả tiếp cận một phương thức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình (đã từ lâu trở thành thói quen và phổ biến ở các nước có thị trường xây dựng phát triển, thời gian gần đây đã áp dụng tại Việt Nam) phục vụ công tác quản lý chi phí thuộc dự án đầu tư.

Khái niệm, sự cần thiết của việc kiếm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Khái niệm

Khái niệm chung về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là kiếm soát chi phí), đó là: Con người, thông qua phương pháp kiểm soát chi phí thực hiện giám sát sự hình thành chi phí, giá xây dựng công trình trong suốt quá trình dấu tư xây dựng công trình và dưa ra các giải pháp cấn thực hiện nhằm bảo đảm chi phí đầu tư xây dựng công trình nằm trong ngân sách đã được chấp thuận (mà bằng việc bảo đảm ngân sách này công trình đạt được các mục tiêu hiệu quả như dự tính).

Kiểm soát chi phí là việc giúp dự án được thực hiện trong phạm vi ngân sách đã có và lưu ý đúng lúc vào các vấn đề về mặt chi phí có thể xảy ra nhằm có các biện pháp giải quyết hay giảm thiểu chi phí.

Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí

–     Yêu cầu của chủ đầu tư đối với việc đạt được cần bằng giữa ba yếu tố: Chi phí – yêu cầu cần đạt được – thời gian xây dựng.

–     Công tác quản lý, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng thực hiện không tốt, các chi phí không kiểm soát được ảnh hưởng tới yêu cầu cần thực hiện và tiến độ thi công xây dựng công trình.

–     Những áp lực từ quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và xu thế hội nhập đòi hỏi phải thực hiện công tác kiểm soát chi phí.

–    Yêu cầu về công nghệ và xã hội học thay đổi nhanh. Dự án ngày càng phức tạp, chi phí dễ vượt tầm kiểm soát. Do vậy cần phải có hệ thống kiểm soát chi phí có hiệu quả.

–      Sự tham gia của nhiều nhà đầu tư vào một dự án đòi hỏi phải có kiểm soát chi phí.

–     Kỹ thuật, vật liệu sử dụng… giá cả thay đổi nhanh chóng, dự tính ban đầu so với quyết toán cuối cùng thường vượt. Do vậy cần phải kiểm soát liên tục.

Mục đích, yêu cầu, điều kiện và nội dung của việc kiểm soát chi phí

Mục đích và yêu cầu kiểm soát chi phí

Việc kiểm soát chi phí phải đạt được các mục đích và yêu cầu sau:

–    Bảo đảm đúng giá trị cho đồng tiền của chủ đầu tư bỏ ra phù hợp cho mục đích đầu tư xây dựng công trình, cân bằng giữa chất lượng và ngân quỹ đầu tư.

–     Đảm bảo rằng chi phí phân bổ vào các bộ phận phù hợp với yêu cầu của chú đầu tư và nhà thiết kế.

–      Tổng chi phí phải nằm trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Điều kiện kiểm soát chi phí

Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí bao gồm:

–     Có cách thức (phương pháp) kiểm soát chi phí phù hợp với đặc điểm, nội dung chi phí theo từng giai đoạn, công việc của quá trình đầu tư xây dựng.

–     Có công cụ hỗ trợ thích hợp cho việc thực hiện công tác kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.

–      Có các cá nhân, tổ chức tư vấn có đù điều kiện năng lực thực hiện việc kiểm soát chi phí.

Kiểm soát chi phí thông qua tổ chức tư vấn và kỹ sư định giá.

Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nội dung kiểm soát chi phí xây dựng công trình gồm kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước xây dựng và kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình. Nội dung từng phần như sau:

a) Kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước xây dựng

Giai đoạn trước xây dựng được xác định từ khi lập tổng mức đầu tư đến khi ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện việc xây dựng công trình. Nội dung công việc kiểm soát chi phí trong giai đoạn này bao gồm:

–      Kiểm soát chi phí trong việc xác định tổng mức đầu tư dự án;

–      Kiểm soát chi phí trong việc xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình;

–     Kiểm soát chi phí trong việc đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

b) Kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình

Giai đoạn thực hiện xây dựng công trình được xác định từ sau khi ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện việc xây dựng công trình đến khi công trình được hoàn thành và thực hiện quyết toán vốn đầu tư. Nội dung công việc kiểm soát chi phí trong giai đoạn này bao gồm:

–     Kiểm soát chi phí trong việc thanh toán hợp đồng xây dựng;

–     Kiểm soát chi phí khi quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.