Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác

Đầu tư dự án

Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Công trình sử dụng nguồn vốn khác

Việc kiểm tra dự án sử dụng các nguồn vốn khác do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

(1) Nội dung kiểm tra dự án đầu tư của người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo quy định cúa Luật Đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); Ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao của tỉnh, thành phô (đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với một số dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng theo phân cấp của Chính phủ).

Nội dung kiểm tra dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác của người có thám quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư như sau:

–      Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án;

–     Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản;

–      Kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư;

–    Phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện.

(2) Nội dung kiểm tra dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quản lý ngành liên quan) thực hiện kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý của mình.

Nội dung kiểm tra dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác của cơ quan quán lý nhà nước về đầu tư như sau:

–      Kiểm tra sự phù hợp của dự án với các quy hoạch liên quan;

–      Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án;

–     Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản;

–     Kiểm tra việc chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, của ngành và địa phương áp dụng cho dự án;

–      Kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư;

–    Phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện. [11].