Lãnh đạo, thẩm quyền và trách nhiệm của người quản lý

Đầu tư dự án

Khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới của các thành viên

Đặc điểm “chỉxảy ra một lần” của các dự án đòi hỏi các giải pháp cho các vấn đề mà chúng chưa từng gặp phải trong quá khứ. Khả năng áp dụng các giải pháp trong quá khứ cho vấn đề hiện tại là rất hạn chế. Khả năng của con người trong việc đổi mới và tạo ra các ý tưởng mới cần được khai thác một cách thích hợp bởi cán bộ quản lý dự án và được duy trì ở mức hoạt động cao nhất thông qua việc khuyến khích các thành viên nhóm suy nghĩ, sáng tạo và đổi mới.

Đế phát triển mạnh mẽ, sự sáng tạo và đổi mới đòi hỏi có một môi trường thích hợp. Nhiều cách thức và phương tiện khác nhau mà các cán bộ quản lý đã thử nghiệm đê thiết lập các điều kiện thích hợp và được ghi chép kỹ lưỡng trong các tài liệu, chúng bao gồm các vòng tròn chất lượng, các chỉ dẫn gợi ý và các phần thướng cho các ý tưởng mới được triển khai.

Lãnh đạo, thẩm quyền và trách nhiệm của người quản lý

Lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng đến một nhóm và điều khiển các hoạt động của họ. Theo Jago (1982): Lãnh đạo là việc sử dụng sự ảnh hướng không mang tính cưỡng bức để điều khiên các hoạt động của các thành viên của một nhóm hoàn thành các mục tiêu tập thể của nó.

Bằng cách sử dụng phong cách lãnh đạo chuẩn xác, cán bộ quản lý dự án có thê khích lệ sự làm việc nhóm và sự sáng tạo trong các thành viên nhóm dự án. Bằng việc áp dụng phong cách lãnh đạo định hướng vào con người, người cán bộ quản lý có thế làm tăng sự phát hiện và trình bày các ý tưởng mới, khuyến khích sự thông tin và làm tăng sự hài lòng cá nhân đối với công việc. Tuy nhiên, nếu phong cách này được sử dụng, người cán bộ quản lý dự án có phải cảm thấy rằng thấm quyền và sự lãnh đạo của mình là không thê bác bỏ được.

Thẩm quyển là quyền lực đưưa ra mệnh lệnh hoặc chỉ đạo người khác. Có hai nguồn hình thành thẩm quyền là thẩm quyển pháp lý và thẩm quyền tự nguyện chấp nhận:

Thẩm quyền pháp lý được dựa trên cấu trúc tổ chức và vị trí trong tổ chức của một cá nhân. Nó là sự ủy quyền từ những người chú sở hữu của tổ chức cho các cấp quản lý khác nhau và thông thường được thể hiện trong một văn bản chính thức. Thẩm quyền pháp lý cúa một cán bộ quản lý dự án và vai trò của người này với tư cách là một lãnh đạo đòi hỏi một sự hiểu biết thích hợp vể các khía cạnh dạo đức và pháp lý cua quản lý dự án.

–   Thẩm quyền tự nguyện chấp nhận được dựa trên kiến thức cá nhân, các kỹ năng quan hệ xã hội hoặc kinh nghiệm cúa một cá nhân, điều này cho phép người này thực hành sự ảnh hướng trong và vượt trên thẩm quyền pháp lý của họ. Người cán bộ quản lý dự án cần phải có thẩm quyền pháp lý được xác định rõ trong tổ chức và trong dự án. Tuy nhiên, một cán bộ quản lý dự án giỏi sẽ tìm kiếm thẩm quyền tự nguyện chấp nhận từ các thành viên trong nhóm và từ các tổ chức tham dự vào dự án, trên cơ sở các kỹ năng cá nhân của mình.

Tầm quan trọng của thẩm quyền pháp lý được nêu phổ biến nhất trong một tổ chức ma trận, trong đó nhu cầu làm việc với các cán bộ quản lý chức năng và sử dụng các nguồn lực mà “thuộc về” các bộ phận quản lý chức năng có thể gây ra các xung đột. Việc giảm thiểu các xung đột này phụ thuộc vào việc xác định thẩm quyền chính thức, cũng như khả năng linh hoạt của cả các cán bộ quản lý dự án và các cán bộ quản lý chức năng.

Trách nhiệm của một cán bộ quản lý dự án điển hình là triển khai thực hiện dự án theo một cách thức mà các kết quả chuyển giao được xác định sẽ sẵn sàng trong giới hạn thời gian và ngân sách theo kế hoạch. Trách nhiệm này phải xuất phát từ cấp có thẩm quyền về pháp lý thích hợp, có ngụ ý rằng sự lãnh đạo và thẩm quyển là có liên quan với nhau: Một cán bộ quản lý không thể là một lãnh đạo trừ khi người này có thẩm quyền.