Một sô vấn đề chung về tổng mức đầu tư

Đầu tư dự án

Một sô vấn đề chung về tổng mức đầu tư

Khái niệm và vai trò của tổng mức đầu tư

a) Khái niệm

Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dụng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán xây dựng công trình được xác định phù hợp với nội dung báo cáo kinh tế – kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. (Nguồn: Điều 4 Thông tư số 04/2010/TT-BXD).

Tóm lại: Tổng mức đầu tư của dự án là chi phí dự tính của dự án được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật.

b) Vai trò

–   Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là một chỉ tiêu kinh tế – kĩ thuật tổng hợp quan trọng, là cơ sở để xác định khấu hao tài sản cố định, phân tích hiệu quả dự án đầu tư.

–   Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung và cơ cấu các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư

Nhìn chung trên thế giới, các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư rất đa dạng, phụ thuộc vào quy định của từng nước. Ớ Việt Nam, nội dung cơ cấu các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và cũng thay đổi theo từng thời kì, theo cơ chế chính sách về quản lý đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sở; đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật, tổng mức đầu tư được xác định phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công.

Nội dung và thành phần chi phí của tổng mức đầu tư bao gồm 7 thành phần cơ bản: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng. {Nguồn: Điều 4 Nghị định 112/2009/NĐ-CP).

Các dự án đầu tư khác nhau, các khoản mục chi phí của tổng mức đầu tư dự án cũng khác nhau và tỷ trọng của chúng chiếm trong tổng mức đầu tư cũng khác nhau. Trong thực tế, tuỳ từng loại hình dự án cụ thể mà xác định các khoản mục chi phí và tỷ trọng của các khoản mục chi phí này.

 

Một sô vấn đề chung về tổng mức đầu tư 1

 

Nội dung các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư gồm những khoản chính sau:

a) Chi phí xây dựng của dự án.

b) Chi phí thiết bị của dự án.

c) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

d) Chi phí quản lý dự án.

e) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

f) Chi phí khác.

g) Chi phí dự phòng.

Nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư là căn cứ để “lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án”. Do tầm quan trọng cũng như sự cần thiết phải xác định tổng mức đầu tư phải đáp ứng được những nguyên tắc sau:

– Tổng mức đầu tư xây dựng công trình phải được tính đầy đủ toàn bộ các chi phí đầu tư, đảm bảo với nguồn vốn đã dự tính đủ để thi công xây dựng dự án trong khoảng thời gian đã xác định của dự án. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.

–   Phương pháp tính toán phải dễ hiểu, dễ áp dụng, có tính chất thông dụng và phù hợp với thông lệ quốc tế.

–   Xác định giá trị tổng mức đầu tư bảo đảm hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

–   Người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặc có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra. Lệ phí thẩm định hoặc chi phí thẩm tra được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thẩm định tổng mức đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vể tính hợp lý, chính xác của kết quả thẩm định, thẩm tra.

–   Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư do người quyết định đầu tư phê duyệt. [10].