Mục đích của việc lập và quản lý tiến độ của dự án

Đầu tư dự án

Mục đích của việc lập và quản lý tiến độ của dự án

Mục đích của việc lập và quản lý tiến độ là thiết lập trình tự thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu đặt ra, phù hợp với điểu kiện thực hiện cụ thể, những yêu cầu nhất định về nhân lực, thiết bị, vật tư, tài chính và quy định của pháp luật để hoàn thành dự án hay công trình với chất lượng tốt nhất, thời gian xây dựng ngắn nhất và chi phí thấp nhất.

Kiểm soát tiến độ của dự án

a) Các công cụ kỹ thuật có thể sử dụng để kiểm soát như:

*     Cập nhật tiến độ thường xuyên thông báo các báo cáo về tình hình thực hiện, truyền tin hay truyền hình;

*      Báo cáo tiến độ bao gồm:

–       Mô tả chung các công việc đã thực hiện và những vấn đề chú ý đã gặp phải;

–     Tỷ lệ % các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với tiến độ báo cáo lần trước và giải trình lý do (nếu có);

–       Danh sách công nhân được sử dụng thực hiện các công việc;

–       Bản kiểm kê tổng các vật liệu chính đã sử dụng và sổ vật tư còn lại chưa sử dụng;

–       Bản kê các máy móc, thiết bị và tình trạng của chúng;

–       Mô tả chung về thời tiết, khí hậu;

–       Báo cáo về tình hình an toàn, vệ sinh lao động;

–       Danh mục các các yêu cầu của đơn vị thi công….

*      Họp tiến độ để thảo luận và đề xuất những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ;

*      Lịch công tác tuần: Giao ban từng tuần, định một ngày nhất định trong tuần;

*      Hội ý đầu ca, cuối ca làm việc;

*      Họp giao ban định kì;

*      Kiểm tra kế hoạch cung ứng và dự trữ tài nguyên;

*      Sử dụng các phần mềm quản lý và kiểm soát tiến độ: (Microsoft Project; Primavera..

*      Đánh giá về mặt định tính quá trình thực hiện, phân tích sự thay đổi;

*      So sánh các tiến độ trong các phần mềm quản lý dự án khác.

b) Ứng phó kịp thời, đề ra các biện pháp khắc phục, kiến nghị phát sinh và các bài học thu được, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Cấp độ quản lý kế hoạch tiến độ của dự án

Cấp độ quản lý có thể phân làm hai loại theo mục tiêu lập và kiểm soát tiến độ:

–      Loại đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ đầu tư;

–      Loại đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà thầu.