Mục đích giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Đầu tư dự án

Mục đích giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Giám sát và đánh giá là chức năng quản lý dựa trên kết quả quan trọng giúp tổ chức nâng cao tính hiệu quả trong hỗ trợ phát triển của mình. Mục đích chính của giám sát và đánh giá là để các đối tác thực hiện có thể đưa ra các quyết định, có đầy đủ thông tin nhằm giúp họ đạt được các mục tiêu phát triển của mình và thể hiện các kết quả đó. Việc giám sát cung cấp cho các nhà quản lý chương trình, các cơ hội để hiểu rõ hơn vấn đề, xác định các hỗ trợ chương trình cần thiết và giải quyết các vấn đề của chương trình trong quá trình thực hiện.

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư nhằm mục đích sau:

– Đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng định hướng phát triển kinh tế, đúng luật pháp.

–  Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư thông qua việc kiếm tra, đánh giá quá trình đầu tư đế đảm bảo đầu tư phù hợp với quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu đầu tư của các ngành, vùng lãnh thổ, địa phương và cả nước, đúng luật pháp, hạn chế rủi ro, đạt được hiệu quả.

–  Giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm được tình hình, kết quả hoạt động đầu tư trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, các ngành, các địa phương, các dự án đầu tư; đánh giá sự phù hợp cúa các hoạt động đầu tư với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã dự kiến; phân tích, đánh giá các hoạt động đầu tư, đề xuất các chính sách, biện pháp thích hợp trong từng thời kỳ để nâng cao hiệu quả đầu tư.

–  Giúp các ngành, địa phương, chủ đầu tư chuán bị và thực hiện đầu tư các dự án đúng quy dịnh về quản lý đầu tư và xây dựng, đầu tư đúng mục đích, có hiệu quá, giải quyết những vấn đề khó khãn, vướng mắc, hạn chế những sai phạm, lãng phí và thất thoát trong đầu tư.

–  Giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế đê nghiên cứu về cơ cấu đầu tư và chính sách thúc đẩy đầu tư cho từng thời kỳ.

Ý nghĩa của công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Yêu cầu đầu tư thường lớn và tồn tại liên tục, quá trình đầu tư xây dựng công trình thường kéo dài nhiều năm tính từ lúc bỏ đồng vốn đầu tiên cho tới khi đưa toàn bộ nãng lực sản xuất đó vào hoạt động, suốt thời gian đó lượng vốn đầu tư bị ứ đọng, tách ra khỏi luân chuyên. Trong khi đó lượng vốn lại có hạn vì vậy việc giám sát, phân tích đánh giá xác định hiệu quá của dự án đầu tư là một vấn đề rất cần thiết.

Giám sát, đánh giá giúp nhà quản lý xem xét hiệu quả của các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và điều hành dự án. Việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng để đồng vốn đầu tư (nhất là đồng vốn nhà nước) được sử dụng đúng mục tiêu và đảm bảo sự tăng trướng chung của nền kinh tế.

Hiện nay trong công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư vẫn tồn tại một số hạn chế như:

–  Còn một số đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư và ban quản lý dự án chưa quan tâm đúng mức đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư;

–    Chưa gửi báo cáo định kỳ theo quy định;

–  Bên cạnh đó, sô lượng và chất lượng cán bộ giám sát, đánh giá đầu tư chưa đáp ứng dược nhiệm vụ do chưa được đào tạo nghiệp vụ một cách bài bản, có hệ thống;

–  Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa thực hiện đấy đủ các quy định về công tác giám sát, đánh giá đầu tư;

–  Quy trình và phương pháp thực hiện công việc giám sát, đánh giá đầu tư còn nhiều điểm bất cập.

–  Sự phối hợp giữa các cấp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa đồng bộ. Các phương tiện, thiết bị, kinh phí phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư còn thiếu và chưa đạt yêu cầu. Quan trọng nhất là chưa có sự thống nhất về cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức giám sát, đánh giá toàn bộ hoạt động đầu tư theo đúng quy định.

Quá trình đầu tư bao gồm nhiều bước, nhiều khâu và các công việc rất đa dạng, thời gian thường kéo dài, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng chịu ánh hướng trực tiếp của điều kiện tự nhiên, vì vậy quá trình thực hiện thường xuyên biến động, phát sinh nhiều vấn đề không dự tính hết trong kế hoạch hoặc dự toán ngân sách. Việc giám sát, đánh giá giúp cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình dự án, cho phép các cấp quản lý nắm được cụ thể diễn biến của quá trình đầu tư và có các quyết định xử lý kịp thời, phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khãn, vướng mắc báo đảm thực hiện chương trình dự án đúng tiến độ, đúng yêu cầu chất lượng và trong giới hạn chi phí được duyệt.