Mục đích, yêu cầu khi lựa chọn nhà thầu

Đầu tư dự án

Mục đích, yêu cầu khi lựa chọn nhà thầu

a) Mục đích lựa chọn nhà thầu

Mục đích lựa chọn nhà thầu nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của Bên mời thầu để thực hiện gói thầu của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

b) Yêu cầu đối với đấu thầu trong hoạt động xây dựng

–      Đấu thầu trong hoạt động xây dựng để lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhằm bảo đảm tính cạnh tranh.

–       Đấu thầu chỉ được thực hiện khi đã xác định được nguồn vốn để thực hiện công việc.

–       Không được kéo dài thời gian thực hiện đấu thầu để bảo đảm tiến độ, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.

–       Bên trúng thầu phải có phương án kỹ thuật, công nghệ tối ưu, có giá dự thầu hợp lý.

–      Nhà thầu trong nước tham gia đấu thầu quốc tế tại Việt Nam được hướng chế độ ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

–      Không được sử dụng tư cách pháp nhân của tổ chức khác để tham gia dự thầu; dàn xếp, mua, bán thầu; dùng ảnh hướng của mình làm sai lệch kết quả đấu thầu hoặc bỏ giá thầu dưới giá thành xây dựng công trình. [3],

c) Yêu cầu lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xảy dưng

Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm những yêu cầu sau đây:

–       Đáp ứng được hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

–     Chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, nâng lực hành nghề xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý;

–       Khách quan, công khai, công bằng, minh bạch;

Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình có quyền quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu. [1],

d) Các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng minh bạch trong đấu thầu

Nhà thầu khi tham gia đấu thấu các gói thầu thuộc dự án phải bảo đảm các yêu cầu sau đây về tính cạnh tranh:

–      Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;

–     Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập vể tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng;

–      Nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư dự án.

Chính phú quy định cụ thể về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Nội dung vể bảo đảm cạnh tranh và lộ trình thực hiện được quy định như sau:

–      Nhà thầu tham gia đấu thầu và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; nhà thầu thực hiện hợp đồng và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng được coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập với nhau vể tài chính khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Nhà thầu là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hoặc không cùng thuộc một cơ quan, đơn vị trực tiếp ra quyết định thành lập;

+ Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

– Chú đầu tư và nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thuộc cùng một dự án được coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính theo quy định sau đây:

+ Đối với nhà thầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp: không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% của nhau.

+ Đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp: không cùng thuộc một cơ quan, đơn vị trực tiếp ra quyết định thành lập và phái là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính khi tham gia cung cấp dịch vụ, hàng hóa.

+ Đối với nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 thuộc diện phải chuyển đổi theo Luật Doanh nghiệp: không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% của nhau kể từ thời gian phải hoàn thành việc chuyển đổi theo quyết định của cấp có thẩm quyển.

Đối với nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực đặc thù, chuyên ngành đặc biệt mà nhà nước cần nắm giữ phần vốn chi phối thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. [12],

Các hình thức đấu thầu

a) Hình thức đấu thầu một túi hồ sơ

Hình thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất vể kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần.

 

Mục đích, yêu cầu khi lựa chọn nhà thầu 1

 

b) Hình đấu thầu hai túi hồ sơ

Hình thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Nhà thầu nộp đề xuất vể kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mớ thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ được mớ trước để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp

gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được mớ để xem xét, thương thảo.

 

Mục đích, yêu cầu khi lựa chọn nhà thầu 1

 

c) Hình thức đấu thầu hai giai đoạn

Hình thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo trình tự sau đây:

 

Mục đích, yêu cầu khi lựa chọn nhà thầu 1

 

–  Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai;

–  Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về kỹ thuật; để xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu.