Mục đích, yêu cầu và các hình thức lựa chọn nhà thầu (P1)

Đầu tư dự án

Mục đích, yêu cầu và các hình thức lựa chọn nhà thầu

Các khái niệm cơ bản

a) Các khái niệm về nhà thầu

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân có đủ tư cách hợp lệ theo quy định của pháp luật, cụ thể là:

–    Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện như: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lạp đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước; có đãng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài; Hạch toán kinh tế độc lập; Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.

–    Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện như: Đầy đủ nãng lực hành vi dàn sự theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân; Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp; Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn (sau đây gọi là nhà thầu tham gia đấu thầu). Nhà thầu tham gia đấu thầu một cách độc lập gọi là nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầu thì gọi là nhà thầu liên danh.

Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.

Nhà thầu cung cấp là nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp hàng hóa.

Nhà thầu xây dựng là nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp.

Nhà thầu EPC là nhà thầu tham gia đấu thầu để thực hiện gói thầu EPC (gói thầu EPC là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp).

Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu.

Nhà thầu trong nước là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Nhà thầu nước ngoài là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nước mà nhà thầu mang quốc tịch.

b) Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

–   Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát và các hoạt động xây dựng khác.

–   Việc lựa chọn nhà thầu là nhằm tìm được nhà thầu chính, tổng thầu, thầu phụ có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, nãng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình.

–   Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có thể giao một phần công việc của hợp đồng cho thầu phụ. Thầu phụ phải có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng tương ứng và được chủ đầu tư xây dựng công trình chấp nhận; thầu phụ không được giao toàn bộ hoặc phần việc chính theo hợp đồng cho các nhà thầu khác.

–   Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng phải tuân theo các quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

Sơ đồ lựa chọn nhà thầu trong xây dựng.

 

Mục đích, yêu cầu và các hình thức lựa chọn nhà thầu (P1) 1