Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

Đầu tư dự án

nghiệm thu hồ sơ thiết kế Xây dựng Công trình

*    Sản phẩm thiết kế trước khi thi công phải được chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về các bản vẽ thiết kế giao cho nhà thầu thi công xây dựng. Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được lập theo mẫu quy định.

*      Căn cứ nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình:

–      Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình;

–      Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt;

–      Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

–      Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình gồm thuyết minh, bản vẽ và dự toán, tổng dự toán.

*      Nội dung nghiệm thu:

–      Đánh giá chất lượng thiết kế;

–      Kiểm tra hình thức và số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

*    Tùy theo tính chất, quy mô và yêu cầu của công trình xây dựng, chủ đầu tư được thuê tư vấn để thực hiện thẩm tra thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra. Trường hợp thiết kế không bảo đảm yêu cầu theo hợp đồng thì nhà thầu thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí, kể cả chi phí thẩm tra thiết kế.

Nhà thầu thiết kế xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế xây dựng công trình và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.

Ghi chú:

Quy định việc thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình như sau:

–      Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

–    Thiết kế kỹ thuật phải được chủ đầu tư đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ làm căn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công.

–    Thiết kế bản vẽ thi cõng phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào từng tờ bản vẽ trước khi đưa ra thi công.

–     Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (kể cả trong trường hợp thiết kế ba bước) một phần hoặc toàn bộ các nội dung đê làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt. Kết quả thẩm tra được thể hiện bằng văn bản và không thay thế cho việc thẩm định của chủ đầu tư.

Thay đổi thiết kế xây dựng công trình

*      Thiết kế xây dựng công trình đã phê duyệt chỉ được phép thay đổi khi:

–       Dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh có yêu cầu phải thay đổi thiết kế;

–   Trong quá trình thi công xây dựng công trình phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án.

* Trường hợp thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở được duyệt thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư được sửa đổi thiết kế. Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu trách nhiệm về việc sửa đổi của mình.

Ghi chú:

Điều chỉnh thiết kế được quy định cụ thể như sau:

–   Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư được quyền điều chỉnh thiết kế khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý sẽ ảnh hướng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án.

–   Nhà thầu thiết kế có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các thiết kế bất hợp lý nếu do lỗi của mình gây ra và có quyển từ chối những yêu cầu điều chỉnh thiết kế bất hưp lý của chủ đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu thiết kế khác thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi thiết kế trong trường hợp nhà thầu thiết kế ban đầu không thực hiện các việc này. Nhà thầu thiết kế thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi thiết kế phải chịu trách nhiệm về chất lượng những sửa đổi, bổ sung thay đổi thiết kế này.

–   Trường hợp điều chỉnh thiết kế không làm thay đổi địa điểm, quy hoạch xây dựng, mục tiêu, quy mô hoặc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt của công trình thì chủ đầu tư được quyển tự điều chỉnh thiết kế. Những nội dung điều chỉnh thiết kế phái được thấm định, phê duyệt lại. [18].