Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng

Đầu tư dự án

nghiệm thu kết quả khảo sát Xây dựng

*      Căn cứ để nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm:

–       Hợp đồng khảo sát xây dựng;

–       Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được chủ đầu tư phê duyệt;

–       Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng;

–       Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

*      Nội dung nghiệm thu gồm:

–    Đánh giá chất lượng công tác khảo sát so với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng;

–       Kiểm tra hình thức và số lượng của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

–    Nghiệm thu khối lượng công việc khảo sát xây dựng theo hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết.

*    Kết quả nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng phải lập thành biên bản theo mẩu quy định. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

Văn bản hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định:

*    Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. Nhiệm vụ thiết kế phải phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyển phê duyệt.

Nhiệm vụ thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt là cãn cứ đẻ nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trước khi phê duyệt, chủ đầu tư có thể mời tổ chức, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế khi thấy cần thiết.

*    Nhiệm vụ thiết kế phải nêu rõ các nội dung cơ bản sau: mục tiêu xây dựng công trình; các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế; địa điểm xây dựng; các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc đối với khu đất xây dựng công trình; quy mô công trình; các yêu cầu về công năng sử dụng, kiến trúc, mỹ thuật và kỹ thuật của công trình.

*    Tại các bước thiết kế, nhiệm vụ thiết kế có thể được bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo hiệu quả cho dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp việc bổ sung nhiệm vụ thiết kế làm thay đối thiết kế cơ sở dẫn đến thay đổi địa điểm, quy hoạch, quy mỏ, mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức dấu tư dược duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. [ 18J.

Nội dung cụ thể về quản lý chất lượng công trình xây dựng gồm các công việc sau:

Thiết kế kỹ thuật

*      Căn cứ đê lập thiết kế kỹ thuật:

–     Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt;

–    Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bước thiết kế cơ sớ, các số liệu bổ sung về kháo sát xây dựng và các điểu kiện khác tại địa điểm xây dựng phục vụ bước thiết kế kỹ thuật;

–      Các quy chuấn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

–      Các yêu cầu khác của chú đầu tư.

*    Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sớ và dự án đầu tư xây dựng được duyệt, bao gồm:

–     Thuyết minh gồm các nội dung theo quy định tại Nghị định của Chính phú về Quán lý dự án đẩu tư xây dựng công trình, nhưng phải tính toán lại và làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật sản xuất, dây chuyển công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chí tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm cãn cứ thiết kế; các chi dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện dược và các nội dung khác theo yèu cầu của chủ đầu tư;

–     Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chú yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán, tổng dự toán và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng;

–      Dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

Thiết kế bản vẽ thi công

*      Cãn cứ để lập thiết kế bản vẽ thi công:

–      Nhiệm vụ thiết kế do chú đầu tư phê duyệt;

–      Các tiêu chuẩn xây dựng và chí dẫn kỹ thuật được áp dụng;

–      Các yêu cầu khác của chứ đầu tư.

*      Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm:

–    Thuyết minh phải giải thích đầy đũ các nội dung mà bán vẽ không thế hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo dúng thiết kế;

–     Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với dầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật đê thi công chính xác và đú điểu kiện dể lập dự toán thi công xây dựng công trình;

–      Dự toán thi công xây dựng công trình.

Yêu cầu về quy cách hồ sơ thiết kẽ xây dựng công trình

–      Bản vẽ thiết kế xây dụng công trình phải được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng.

–    Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu đế tra cứu và bảo quản lâu dài.