Nguyên tắc giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Đầu tư dự án

Nguyên tắc giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Giám sát và đánh giá dự án đầu tư được thực hiện theo những nguyên tắc cơ bán sau:

a) Hoạt dộng giám sát và đánh giá dự án đầu tư phải tiến hành liên tục trong suốt quá trình dầu tư

Quá trình đầu tư là quá trình bỏ vốn của nhà đầu tư vào đối tượng đầu tư, vì vậy việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư phải được tiến hành ngay từ giai đoạn đầu (chuẩn bị đầu tư) của quá trình này đến giai đoạn cuối (khai thác, vận hành) trong chu trình dự án đầu tư.

Mỗi giai đoạn đầu tư phải thực hiện các công việc khác nhau, có nội dung, yêu cầu riêng và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vì vậy việc giám sát và đánh giá phái thực hiện một cách liên tục trong quá trình đầu tư để nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời, đồng bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư.

h) Phải cố các tiêu chuẩn, tiêu chí hoặc tài liệu gốc làm cơ sở cho việc giám sát, đánh giá

Giám sát, đánh giá bất kỳ một hoạt động nào đó là việc xem xét quá trình thực hiện hoạt động đó có theo đúng các quy định và những điểu dự kiến trước hay không? Kết quá đạt được bao nhiêu? Mức độ đạt được thực tế so với kết quá dự định hoặc kỳ vọng thế nào?

Như vậy đòi hỏi việc giám sát, đánh giá dự án đầu tư trước hết cần có hệ thống các chỉ tiêu, các tiêu chuẩn, các tài liệu làm gốc đê so sánh đối chiếu như: các thông sô’ kinh tế – kỹ thuật trong hồ sơ dự án, kế hoạch tiến độ thực hiện dự án, các chỉ tiêu hiệu quả khai thác, sử dụng dự án v.v…

Trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư, các tài liệu nói trên phải đám bảo tính pháp lý, có căn cứ khoa học và thực tế.

Tiêu chuẩn, tiêu chí và tài liệu là những tư liệu, thông số cần có phục vụ cho các chủ thế tham gia giám sát, đánh giá dự án và có yêu cầu, nội dung thích hợp với từng cấp. Tính đầy đù và chuẩn xác cúa các tư liệu như vậy là cơ sớ để đảm bảo hiệu quả của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

a)  Các thông tin phục vụ công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư phái dầy dù, kịp thời, chuẩn xác, trung thực và minh bạch

Đế đạt được mục đích giám sát và đánh giá dự án đầu tư thì việc đám báo thông tin đầu vào có ý nghĩa quyết định. Hệ thống thông tin đầu vào của quá trình giám sát, đánh giá dự án gồm: cơ sớ dữ liệu về dự án và các tài liệu báo cáo về dự án cập nhật thường xuyên của các chủ thể quản lý ở các cấp (chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư các cấp, các tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư v.v..

Tuy nhiên, kết quả hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư phụ thuộc vào tính đầy đủ, kịp thời và chất lượng của các thông tin được cung cấp. Yêu cầu đám bảo chất lượng của các tài liệu báo cáo và đảm bảo sự chuẩn xác, trung thực và minh bạch. Hệ thống thông tin đảm báo các yêu cầu nêu trên giúp người thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xem xét, phân tích, đánh giá phát hiện, đưa ra các kết luận chuán xác, kiến nghị xử lý kịp thời các vấn để trong quản lý dự án đế hoàn thành mục tiêu đầu tư.

b)  Người thực hiện giám sát, đánh giá phái khách quan; Hoạt động giám sát, đánh giá phái toàn diện, dồng bộ các vấn dế Hên quan đến quá trình đầu tư

Đê đám báo nhận xét, đánh giá dự án một cách xác đáng, chỉ ra đúng các khó khăn, vướng mắc hay các thiếu sót trong quá trình đầu tư dự án đế có biện pháp khắc phục kịp thời, đòi hỏi người thực hiện giám sát, đánh giá phải công tâm, khách quan.

Việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư được bắt đầu từ chủ đầu tư qua việc cung cấp thông tin, tài liệu và kết quả tự xem xét, đánh giá cúa mình. Nên việc phán ánh tình hình và kết quá thực hiện dự án trong từng giai đoạn đầu tư phái đảm bảo tính khách quan là một nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Bất kỳ lý do gì để những người tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư, kê cả cơ quan cấp trên, cơ quan nhà nước có thấm quyền vi phạm nguyên tắc này đều dẫn tới sự nhìn nhận sai lệch, méo mó tình hình và dẫn đến những sai lầm, vô hiệu hóa mục tiêu và tác dụng của công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Hoạt động đầu tư, bản thân nó gồm nhiều giai đoạn, nhiều khâu và các hoạt động phức tạp, tiến hành trong thời gian dài. Vì vậy việc giám sát, đánh giá dự án đầu tư nói chung và của từng dự án cụ thể cần phải nhìn nhận, xem xét một cách toàn diện, đồng bộ các khâu, các mặt (kinh tế – kỹ thuật, tổ chức quản lý, v.v…) mới có thể đưa ra những kết luận, nhận xét, đánh giá một cách thỏa đáng, cụ thế, chính xác từ đó có các giải pháp tác động một cách hiệu quả.

c) Việc xem xét, nghiên cứu đánh giá phải có đủ cứ liệu và có phương pháp khoa học, phù hợp với đối tượng và nội dung đánh giá

Giám sát và đánh giá dự án đầu tư đòi hòi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quán lý đầu tư và kỹ năng thực hiện nhất định. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ ớ các chú thể quán lý các cấp cần có cách tiếp cận và phương pháp thích hợp (ghi chép, cập nhật thông tin tài liệu, phương pháp tính toán, phân tích v.v…).

Yêu cầu về thông tin và phương pháp giám sát, đánh giá trong từng giai đoạn đầu tư, từng nội dung nghiên cửu, xem xét và đánh giá dự án khác nhau. Người thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư cần được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng thích hợp để có đủ nãng lực thực hiện các công việc đó, đặc biệt việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động, nâng cao hiệu quả đầu tư cần có cả kiến thức chuyên môn của ngành và lĩnh vực nghiên cứu. cũng như các kinh nghiệm thực tế nhất định.

d) Các giải pháp đề xuất, kiến nghị phải thiết thực, cụ thể và đảm bảo tính khả thi

Mục đích hàng đầu của hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư là phát hiện các

vấn để khó khăn, vướng mắc, nguy cơ rủi ro, thiếu sót trong quản lý để đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm báo mục tiêu quán lý dự án (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, trong giới hạn chi phí cho phép, an toàn và đảm báo môi trường). Vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp (kinh tế – kỹ thuật, tài chính, tổ chức quán lý, v.v…) nhằm giái quyết các vấn đề nêu trên cần sát thực, cụ thế và mang tính khá thi cao, đảm báo đê chủ đầu tư có thể thực hiện được các mục tiêu quán lý đã đề ra.

e) Kết quả giám sát, đánh giá phải dược xử lý và phản hồi tích cực

Tác dụng của hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư giúp chủ thế quán lý dự án các cấp nắm được tình hình, kết quả thực hiện dự án, nhận được sự phản ánh và kiến nghị của chú đầu tư hoặc các đơn vị quản lý cấp dưới để có các hành vi quản lý thích họp (chỉ đạo, đưa ra các quyết định điều chỉnh, bố sung nguồn lực, cơ chế, chính sách, v.v…) nhằm đạt được mục tiêu đầu tư. Yêu cầu việc xử lý kết quả giám sát, đánh giá dự án đầu tư ớ các cấp quản lý phái kịp thời và phản hồi nhanh chóng đến cấp dưới và chú đầu tư để triển khai thực hiện các giải pháp đã dược quyết định.

f) Giám sát, đánh giá dự án đầu tư phải được tiến hành đối với tất cá các loại dự án đầu tư

Tuy nhiên, trong khuôn khổ của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế hiện nay công tác giám sát, đánh giá trước hết thực hiện đối với các dự án đầu tư trực tiếp sử dụng tất cả các nguồn vốn.