Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Đầu tư dự án

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng”>dự án đầu tư xây dựng công trình

(1) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có chức nãng giúp ‘ãnh đạo các bộ, ngành, UBND các cấp và các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 của nhà nước thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư có nhiệm vụ cụ thể sau:

–   Có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư do cấp có thẩm quyển thông qua và tổ chức thực hiện các công việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư trong phạm vi trách nhiệm được giao;

–    Tố chức hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi của bộ, địa phương hoặc các dự án (đối với các chủ đầu tư) do mình quản lý;

–   Thu thập các báo cáo, thông tin liên quan phục vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư theo từng đối tượng quy định;

–    Thực hiện xem xét, phân tích, đánh giá các thông tin, báo cáo, lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư phù hợp với nội dung và yêu cầu quy định trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

(2) Cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có các quyền hạn sau:

–    Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư ớ các cấp liên quan báo cáo theo chế độ quy định, cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung liên quan dến nội dung giám sát, đánh giá đầu tư nếu cần thiết;

–   Trường hợp cần thiết có thể trao đổi trực tiếp với các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư ớ các cấp liên quan, chú đầu tư hoặc kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Khi kiếm tra trực tiếp tại hiện trường phái có kế hoạch, nội dung làm việc cụ thể và phải thông báo trước với các cơ quan, đơn vị liên quan.

–    Kiến nghị với cấp có thám quyền việc điều chỉnh dự án khi cần thiết hoặc hủy bỏ quyết định đầu tư, đình chi, tạm dùng thực hiện các dự án đầu tư nếu trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng. Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc vi phạm các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư cùa chú đầu tư, của các cơ quan, đơn vị liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý theo mức độ vi phạm.

Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng công trình

Chế độ báo cáo

Quy định chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

–   Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tổng thế đầu tư hàng nãm và từng thời kỳ kế hoạch theo yêu cầu của Chính phủ; tổng hợp báo cáo về giám sát tổng thể đầu tư, trong đó bao gồm nội dung báo cáo tổng hợp giám sát, đánh giá dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A trong phạm vi toàn quốc 6 tháng và cả năm;

–   Các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 cùa nhà nước định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và cả nãm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy định của các Bộ, ngành và địa phương;

–     Chú đầu tư các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trớ lên:

+ Báo cáo tháng cho người có thẩm quyền quyết định đầu tư;

+ Báo cáo quý, 6 tháng và nãm cho cơ quan chủ quản của mình;

+ Báo cáo giám sát đầu tư khi điều chỉnh dự án cho người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản của mình;

+ Chủ đầu tư dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A ngoài việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư đến cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản của mình, đồng thời gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo quý, 6 tháng, năm và báo cáo khi điều chỉnh dự án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác: Báo cáo 6 tháng và năm cho cơ quan đầu mối thực hiện giám sát đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản và cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội chính chủ