Những điều thuộc các nghị định của Chính phủ về QLDA đầu tư xảy dựng công trình

Đầu tư dự án

Thi hành các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn, cụ thể:

a) Các nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

–   Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ quy định về Quản lý chất lượng xây dựng;

–    Nghị định số 08/2005NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

–    Nghị định số 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/4/2008 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

–    Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phú về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phu)

–    Nghị định số 83/2009/ NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

–    Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý giá xây dựng (thay thế Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ);

Ngoài ra còn có nhiều nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cụ thể liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản như:

+ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ về Quy chế khu đô thị mới;

+ Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 25/3/2007 của Chính phù về Xây dựng ngầm đô thị;

+ Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thú tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 101 Luật Xây dựng và nhiều thông tư, quyết định của Bộ Xây dựng. v.v…

+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

+ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 về Bảo trì công trình xây dựng;

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

+ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

b) Các nghị định và văn bán hướng dẩn thi hành Luật Đầu tư

–   Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dản thi hành một số điều Luật Đầu tư.

–   Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

–   Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phú Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nuớc ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

–   Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

–    Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành một số quyết định hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên như: Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu vãn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

c) Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thấu theo Luật Xây dựng (thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng).

d) Các nghị đinh khác về quản lý dầu tư

Bên cạnh hệ thống luật và các vãn bản hướng dẫn nêu trên, hoạt động đầu tư xây dựng ở nước ta còn được điều chỉnh bởi nhiều nghị định khác, trong đó liên quan trực tiếp là các nghị định sau:

–    Đối với các dự án đầu tư không có xây dựng công trình thì thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định sô’ 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, Nghị định số 12/2000/ND-CP ngày 5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định sô 52 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP nêu trên.

–    Đôi với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA được điểu chỉnh theo Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ODA ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ.

–    Về quản lý quy hoạch ngành và lãnh thổ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số quyết định liên quan đến quản lý đầu tư như:

+ Quyết định số 42/2002/TTg ngày 19/3/2002 về Quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg ngày 3/4/2008 ban hành hướng dẫn chung lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn ODA của nhóm 5 ngân hàng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ODA ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 cua Chính phủ.

e) Văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện giám sát đánh giá đầu tư

Liên quan trực tiếp đến công tác giám sát và đánh giá đầu tư có các văn bản sau:

–    Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

–    Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 12/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn mẫu báo cáo về giám sát, đánh giá và đầu tư.

Ngoài các văn bản nêu trên, Thủ tướng Chính phủ còn ban hành:

–    Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế về Giám sát đầu tư của cộng đồng;

–    Thông tư liên tịch sô 4/2006/ri LT-KH&ĐT-UBTUMTTQVN-BTC của Bộ Kê hoạch và Đầu tư, ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế về Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ngoài các luật, các nghị định hướng dẫn nêu trên, đầu tư xây dựng cơ bản còn liên quan tới nhiều luật và văn bản quy phạm pháp luật khác như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Dầu khí, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v… và hệ thống văn bản hướng dẫn các luật này.

Hiện tại, đế đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong điều kiện mới, nhiều luật và văn bản nêu trên đang được Chính phủ tổ chức nghiên cứu trình Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Một số bộ, ngành đã và đang soạn thảo trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định quản lý đầu tư trong các lĩnh vực chuyên ngành.