Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thấu thi công xây dựng

Đầu tư dự án

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

Đây là công việc vất vả, phức tạp nhất trong các khâu quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Nội dung các công việc quản lý thành phần được trình bày trong 9 mục từ 6.2.3.1 đến 6.2.3.9, trong đó quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công thi công xây dựng là khâu quan trọng nhất, sau đó là khâu giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư.

Tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

–   Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư; giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

–   Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

–   Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư không đủ điểu kiện năng lực thì phải thuê tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.

–    Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình thực hiện giám sát tác giả theo quy định.

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công xây dựng

A. Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thấu thi công xây dựng gồm:

a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;

đ) Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

e) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;

g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;

h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu cho từng loại công việc:

*      Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng:

–      Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

–    Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

–      Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

–      Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

–    Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

–      Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng.

*      Căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng:

–      Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

–    Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kc đã được chấp thuận;

–      Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

–      Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dụng;

–    Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng.

–      Biên bản nghiệm thu các cồng việc thuộc bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu;

–       Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;

–      Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng và giai đoạn thi công xây dựng hoàn thành của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng;

–       Công tác chuẩn bị các công việc để triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

*     Căn cứ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng đưa vào sử dụng:

–       Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

–      Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

–       Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

–       Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

–      Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng.

–       Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

–       Kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ;

–       Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

–      Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng;

–      Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển về phòng chông cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định.

*      Lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu