Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Các giai đoạn dự án“>quản lý dự án

Quản lý một dự án thông thường gồm 4 giai đoạn:

– Giai đoạn xác định và tổ chức dự án

– Giai đoạn lập kế hoạch dự án

– Giai đoạn quản lý thực hiện dự án

Giai đoạn kết thúc dự án

 

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1

 

Giai đoạn 1. Xác định và tổ chức dự án, nội dung gồm:

a) Xác định mục tiêu dự án

–  Xác định đích đến của dự án là gì? Cụ thể: Giải quyết vấn đề gì? Kết quả phải đạt được là gì?

–  Làm cho tất cả mọi người các bộ phận tham gia quản lý dự án đều hiểu và nhất trí về mục tiêu dự án.

Các câu hỏi đặt ra:

+ Mục đích của các công việc phải thực hiện là gì?

+ Ai sẽ được hưởng lợi từ kết quả này?

+ Mục tiêu của các thành phần liên quan (chủ thể tham gia vào quá trình quản lý) sẽ khác nhau thế nào?

+ Tiêu chuấn nào các thành phần sử dụng để đánh giá thành công của dự án?

b) Tổ chức công việc của dự án

Xác định nhân sự và nguồn lực cần thiết để triển khai công việc:

+ Nhân sự: Cần có nhóm nòng cốt là những người có kinh nghiệm, có ảnh hưởng quan trọng vừa có chuyên môn, vừa có năng lực tổ chức;

+ Nguồn lực thực hiện công việc: Phương tiện, điểu kiện vật chất để thực hiện từng loại công việc trong phạm vi nhiệm vụ.

Giai đoạn 2. Lập kê hoạch thực hiện dự án, nội dung gồm:

–  Xác định các nhiệm vụ / công việc cần thiết để đạt được mục tiêu;

–  Trình tự và thời hạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ / công việc Một số vấn đề cần giải quyết:

+ Phân định nhiệm vụ chính, phụ;

+ Xác định thời gian hợp lý để thực hiện từng công việc;

+ Khoảng thời gian chung để thực hiện dự án;

+ Phân tích mức độ chất tải của các bộ phận thực hiện các công việc để điều chỉnh cho thích hợp với yêu cầu thực tế.

Giai đoạn 3. Quản lý thực hiện dự án, nội dung gồm:

Thực hiện các kỹ năng quản lý:

+ Tạo động lực thúc đẩy và tập trung vào mục tiêu;

+ Làm trung gian giải quyết các mối quan hệ các cấp;

+ Quyết định phân bổ, điều chỉnh nguồn lực;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh.

Kiểm tra, giám sát tiến độ, ngân sách và chất lượng (đảm bảo cho dự án luôn theo đúng lịch trình, ngân sách và các tiêu chuẩn chất lượng đã định, đảm bảo an toàn và điều kiện môi trường).

Giai đoạn 4. Kết thúc dự án, nội dung gồm:

– Hoàn thành mục tiêu dự án, chuyển kết quả cho các thành phần liên quan;

– Tổng kết, rút kinh nghiệm;

–  Giải tán Ban quản lý / Nhóm dự án (các bộ phận huy động thực hiện quản lý dự án).

Nội dung công tác quản lý dự án

Nội dung công tác quản lý dự án bao gồm hai công việc chính là:

–  Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư;

–  Quản lý việc thực hiện dự án đầu tư.

Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư gồm các công việc như:

– Lập báo cáo đầu tư;

– Lập dự án đầu tư;

– Thuyết minh dự án đầu tư;

– Lập nhiệm vụ thiết kế cơ sở;

– Trình duyệt dự án đầu tư;

Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Điều chỉnh dự án đầu tư.

Quản lý việc thực hiện dự án đầu tư

a) Các chủ thể liên quan đến hoạt động quản lý dự án

 

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1

 

b) Nội dung quản lý thực hiện dự án gồm:

–      Quản lý chất lượng;                                 –   Quản lý tiến độ;

–      Quản lý khối lượng;                                –   Quản lý chi   phí;

–      Quản lý an toàn lao động;                       –   Quản lý môi trường;

–      Quản lý rủi ro…

c) Mối quan hệ của các yếu tố quản lý thực hiện dự án

Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1

 

Nội dung công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư Xây dựng công trình

Xét cụ thể đối với việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định như sau:

– Quản lý việc thiết kế kỹ thuật và lập dự toán, tổng dự toán công trình;

– Quản lý việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình;

– Quản lý việc xin giấy phép xây dựng công trình;

– Quản lý việc tuyển chọn nhà thầu và hợp đồng thực hiện dự án;

– Quản lý thi công xây dựng công trình (quản lý về chất lượng; quản lý về tiến độ; quán lý về khối lượng; quản lý ATLĐ; quản lý vệ sinh môi trường; quản lý nhân lực và quản lý thông tin).

– Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Quản lý rủi ro;

– Các nội dung quản lý khác (nếu có).

Ghi chú: Nội dung cụ thể của các công việc quản lý trình bày trong các chương từ 4 – 9.