Nội dung, tài liệu và yêu cầu vê thiết kê xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Thiết kế Xây dựng còng trình

Dự án đầu tư xây dựng Công trình có thể gồm một hoặc nhiều loại công trình với một hoặc nhiều cấp công trình khác nhau theo quy định tại n ghị định quán lý chất lượng công trình xây dựng.

Nội dung, tài liệu và yêu cầu vê thiết kê xây dựng công trình

a) Các quy định về nội dung thiết kế xây dựng đối với công trình

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: Thiết kế cơ sớ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án.

–   Thiết kế cơ sở (xem khoản 2.2.2.2 mục 2.2.2);

–   Thiết kế kỹ thuật là thiết kế được thực hiện trên cơ sở thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là cãn cứ để triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công;

–   Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dựng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

b) Tài liệu làm căn cứ để thiết kế

–     Các tài liệu về khảo sát xây dựng, khí tượng thủy vãn và các vãn bản pháp lý có liên quan;

–      Thiết kế cơ sở;

–      Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

–      Các quy định về kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

c) Yêu cẩu đối với thiết kế xây dựng công trình

–     Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt;

–     Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ;

–     Nền móng công trình phải bảo đảm bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, các công trình lân cận;

–     Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, thoả mãn yêu cầu về chức nâng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;

–     An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan; đối với những công trình công cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu chuẩn cho người tàn tật;

–     Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan.

Ghi chú:Đối với công trình dân dụng và công trình công nghiệp, ngoài các yêu cầu quy định trên còn phải bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và văn hoá, xã hội của từng vùng, từng địa phương;

+ An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điều kiện an toàn, thuận lợi, hiệu quả cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; bảo đảm khoảng cách giữa các công trình, sử dụng các vật liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của đám cháy đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh;

+ Các điều kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng;

+ Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng.