Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Phương pháp kiểm soát chi phí đầu xây dựng công trình

Phương pháp không chế giá thành dự án theo truyền thông

Khống chế giá thành dự án cần thiết do luôn luôn tổn tại các tác nhân tạo nên các sai lệch so với ngân sách đã hoạch định. Khống chế giá thành là để quản lý những thay đổi trong chi phí thực hiện dự án với mục đích làm giảm các yếu tố tiêu cực và tăng các yếu tố tích cực trong sự thay đổi đó.

Những chỉ tiêu cơ sở sử dụng trong khống chế giá thành dự án là:

–    Chi phí còn lại: ước tính các chi phí cần thiết đê hoàn thành nốt công việc hoặc cả dự án.

Xác định chi phí còn lại là cách đánh giá tốt nhất chi phí còn phải bù thêm vào, tại thời điểm đánh giá, để hoàn thành công việc.

–   Giá thành tính toán: Cách đánh giá tốt nhất tổng giá thành tương lai của công việc hoặc dự án khi kết thúc. Giá thành tính toán được tính như tổng của các chi phí thực tế đã chi cho đến thời điểm tính toán và chi phí còn lại.

Có 2 phương pháp khống chế giá thành đó là phương pháp truyền thông và phương pháp khối lượng công việc hoàn thành.

Phương pháp giá trị thu được

Phương pháp giá trị thu được xác định mối quan hệ giữa chi phí thực tế ACWP và khối lượng công việc cần phải được hoàn thành tính đến thời điểm báo cáo. Đồng thời, nó (phương pháp giá trị thu được) có tính đến thông tin về chi phí theo sơ đồ công việc theo kế hoạch và theo thực tế. Vì vậy, phương pháp giá trị thu được vẽ nên một bức tranh tổng quát về hiện trạng các công việc ở thời điểm báo cáo. Các khuynh hướng phát hiện ra từ bức tranh toàn cảnh đó được sử dụng để dự báo giá thành tương lai của các công việc cho đến khi hoàn thành và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sơ đồ thực hiện công việc.

Phương pháp giá trị thu được sử dụng 3 chỉ tiêu để xác định các sai lệch trong biểu đồ công việc, đó là: (1) chi phí kế hoạch – BCWS (Budgeted Cost for Work Scheduled)-, (2) chi phí thực tế – ACWP (Actual Cost of Work Performed) (3) giá trị thu được – BCWP (Budgeted Cost of Work Performed).

Phương pháp phân tích giá trị thu được yêu cầu phân tích chi tiết hơn trong quản lý giá thành dự án cũng như cố gắng nhiều hơn từ nhà quản lý dự án trong vấn đề thu thập phân tích và xử lý thông tin.

ưu điểm cơ bản của phương pháp giá trị thu được là nó cho phép phát hiện sớm (phát hiện từ những giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án) những sai lệch giữa các chỉ tiêu thực tế và kế hoạch. Trên cơ sở đó dự báo kết quả hoàn thành dự án về thời gian, về chi phí… và giúp nhà quán lý dự án ra các quyết định điều chỉnh kịp thời, cần thiết có thê dừng dự án sớm để khỏi tốn những chi phí vô ích.

Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

“Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng”.

Như vậy, quản lý chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và để hoàn thành trách nhiệm này, chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện việc kiểm soát chi phí.

Đê kiểm soát chi phí, ngay từ khi bắt đầu giai đoạn lập dự án, chú đầu tư phải chỉ định (càng nhanh càng tốt) người kiểm soát chi phí. Các chi phí dự án không được phép hình thành mà không có người được chỉ định quản lý chi phí. Người quản lý chi phí được người đề xuất dự án chỉ định trực tiếp là nhân sự trong tổ chức của người đề xuất hoặc là một tư vấn cho tổ chức của người đề xuất.

Tuỳ theo quy mô và tính chất công trình, chủ đầu tư quyết định việc tổ chức kiểm soát chi phí theo một trong các hình thức sau:

Chỉ định cá nhân là người kiểm soát chi phí

Cá nhân này có thể là người thuộc tổ chức của chủ đầu tư hoặc thuê từ các tổ chức tư vấn quản lý chi phí. Cá nhân kiểm soát chi phí phải có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng và phải đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Chỉ định tổ chức tư vấn quản lý chi phí thưc hiện nhiệm vụ kiểm soát chi phí

Tổ chức tư vấn quản lý chi phí này phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Tóm lại: Để hạn chế việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, để khống chế chi phí xây dựng công trình cần phải nằm trong ngân sách được dự tính (quyết toán không vượt tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu), cần thiết phải kiểm soát chí phí các dự án đầu tư xây dựng. Người thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi phí là các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và hội nhập với thông lệ quốc tế.