Quản lý các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (P1)

Đầu tư dự án

Tuỳ theo quy mô, tính chất, nguồn vốn Xây dựng công trình, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây dựng công trình lựa chọn nhà thầu theo các hình thức sau đây: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu. Những quy định cụ thể kèm theo các hình thức này giúp bộ máy quản lý dự án quản lý chặt chẽ công việc lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Đấu thầu rộng rãi

–  Đấu thầu rộng rãi được thực hiện để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.

–  Bèn mời thầu phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng vể điều kiện, thời gian nộp hồ sơ dự thầu.

–  Bên dự thầu chỉ được tham dự khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại, cấp công trinh theo điều kiện thông báo của bên mời thầu.

–  Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả xét thầu, giá trúng thầu. [1],

Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định trong Luật Đấu thầu.

Đối với đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo mời thầu để các nhà thầu biết thông tin tham dự. Bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. [3].

Đấu thầu hạn chế

–   Đấu thầu hạn chế được thực hiện để lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình đối với công trình xây dựng có yêu cầu kỹ thuật cao và chỉ có một số nhà thầu có đủ điểu kiện nãng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng được mời tham gia dự thầu.

–  Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình sử dụng vốn nhà nước thì không cho phép 2 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty, tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh cùng tham gia đấu thầu trong một gói thầu. [1].

a) Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

–      Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu;

–     Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

b) Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, phải mời tối thiểu năm nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu; trường hợp thực tế có ít hơn nãm nhà thầu, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác. [3].

Chỉ định thầu

a) Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây dựng công trình được quyền chỉ định trực tiếp một tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện nâng lực hoạt động xây dựng, nãng lực hành nghề xây dựng để thực hiện công việc, công trình với giá hợp lý trong các trường hợp sau đây:

–      Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm;

–      Công trình có tính chất nghiên cứu thử nghiệm;

–     Công việc, công trình, hạng mục công trình xây dựng có quy mô nhỏ, đơn giản theo quy định của Chính phú;

–      Tu bổ, tôn tạo, phục hồi các công trình di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hoá;

–      Các trường hợp đặc biệt khác được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

b) Người có thấm quyển chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu có đủ nãng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng.

c) Tổ chức, cá nhân được chỉ định thầu phải có đủ nãng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với công việc, loại, cấp công trình; có tài chính lành mạnh, minh bạch.

d) Chỉ định thầu dươc áp dụng trong các trường hợp sau đây:

–     Sự cố bất khá kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó được chỉ định ngay nhà thầu để thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quán lý công trình, tài sản đó phải cùng với nhà thầu được chỉ định tiến hành thủ tục chỉ định thầu theo quy định trong1 thời hạn không quá mười lăm ngày kể từ ngày chỉ định thầu;

–      Gói thầu do yêu cầu cùa nhà tài trợ nước ngoài;

–     Gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; gói thầu thuộc dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia;

–     Gói thầu mua sắm các loại vật tư. thiết bị để phục hồi, duy tu, mở rộng công suất của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước đó đã được mua từ một nhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải bảo đám tính tưong thích của thiết bị, công nghệ;

–   Gói thầu có giá trị trong hạn mức được chỉ định thầu hoạc do yêu cầu đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

e) Khi thực hiện chỉ định thầu, phải lựa chọn một nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu và phải tuân thủ quy trình thực hiện chỉ định thầu do Chính phủ quy định.

f) Trước khi thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu quy định tại mục a trên đây (trừ trường hợp bất khả kháng), dự toán đối với gói thầu phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật; đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức được chỉ định thầu hoặc do yêu cầu đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ còn phải bảo đảm việc chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu.