Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Đầu tư dự án

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Nội dung các công việc quản lý chất lượng công tác khảo sát gồm:

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Nhiệm vụ kháo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu kháo sát xây dựng lập và dược chủ đầu tư phê duyệt.

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc khảo sát, từng bước thiết kế.

Nội dung nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

+ Mục đích kháo sát;

+ Phạm vi kháo sát;

+ Phương pháp khảo sát.

+ Khối lượng công tác khảo sát;

+ Tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng;

+ Thời gian thực hiện khảo sát.

Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

–    Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do nhà thầu kháo sát xây dựng lập và được chủ đầu tư phê duyệt.

–    Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; Tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xảy dựng

–    Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm: Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình; Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng; Tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng; Khối lượng khảo sát; Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát; Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát; Đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng công trình; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo; Các phụ lục kèm theo.

–      Báo cáo kết quá khảo sát phải được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

–    Nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chú đầu tư và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo sát sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại.

Bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng

–      Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được bổ sung trong các trường hợp sau đây:

a)      Phát hiện các yếu tô khác thường ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;

b)      Nhà thầu thiết kế phát hiện tài liệu khảo sát không đáp ứng yêu cầu thiết kế;

c)    Nhà thầu thi công xây dựng phát hiện các yếu tố khác thường so với tài liệu kháo sát ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế và biện pháp thi công.

–     Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung nhiệm vụ khảo sát.

Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng

–      Không được làm ô nhiễm nguồn nước, không khí và gây tiếng ồn quá giới hạn cho phép;

–     Chỉ được phép chặt cây, hoa màu khi được tổ chức, cá nhân quản lý hoặc sớ hữu cây, hoa màu cho phép;

–      Phục hồi lại hiện trường khảo sát xây dựng;

–     Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong vùng, địa điểm khảo sát. Nếu gây hư hại cho các công trình đó thì phải bồi thường thiệt hại.

Giám sát công tác khảo sát xây dựng

–      Trách nhiệm giám sát công tác khảo sát xây dựng:

+ Nhà thầu khảo sát xây dựng phải có bộ phận chuyên trách tự giám sát;

+ Chủ đầu tư thực hiện giám sát thường xuyên, trường hợp không có đủ điều kiện năng lực thì chủ đầu tư phải thuê tư vấn giám sát.

Chủ đầu tư cử người có chuyên môn phù hợp với loại hình công tác khảo sát xây dựng để giám sát công tác khảo sát xây dựng. Trường hợp không có người có chuyên môn phù hợp thì chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp thực hiện việc giám sát.

–       Nội dung tự giám sát công tác khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng:

+ Theo dõi, kiểm tra

+ Ghi chép kết quả theo dõi, kiểm tra vào nhật ký khảo sát xây dựng.

–       Nội dung giám sát công tác khảo sát xây dựng của chủ đầu tư:

+ Kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng;

+ Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và quy trình khảo sát.

+ Thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát.

–    Chi phí giám sát khảo sát xây dựng được tính vào tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.