Quản lý công tác đo bóc khôi lượng xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành

Đầu tư dự án

Để công tác quản lý khối lượng được chặt chẽ, đúng quy định, yêu cầu việc đo bóc khối lượng phải được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc và có trình tự, đồng thời phải tuân thủ một số quy định sau đây:

Quản lý công tác đo bóc khôi lượng Xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành

Công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình phải thực hiện theo đúng các quy định sau:

–    Khối lượng đo bóc công trình, hạng mục công trình khi lập tổng mức đầu tư, xác định khối lượng mời thầu khi lựa chọn tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóa trao tay còn có thể được đo bóc theo bộ phận kết cấu, diện tích, công suất, công năng sử dụng… và phải được mô tả đầy đủ về tính chất, đặc điểm và vật liệu sử dụng để làm cơ sở cho việc xác định chi phí của công trình, hạng mục công trình đó.

–    Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình không thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thể tạm xác định và ghi chú là “khối lượng tạm tính” hoặc “khoản tiền tạm tính”. Khối lượng hoặc khoán tiền tạm tính này sẽ được đo bóc tính toán lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đổng xây dựng.

–    Đối với các loại công trình xây dựng có tính chất đặc thù hoặc các công tác xây dựng cần đo bóc tiên lượng nhưng chưa có hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa phù hợp với đặc thù của công trình, công tác xây dựng thì các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đo bóc khối lượng các công tác xây dựng đó có thể tự đưa phương pháp đo bóc phù hợp với hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình và có thuyết minh cụ thể.

–    Trường hợp sử dụng các tài liệu, hướng dẫn của nước ngoài để thực hiện việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình cần nghiên cứu, tham khảo hướng dẫn này để bảo đảm nguyên tắc thống nhất về quản lý khối lượng và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quản công tác đo bóc khôi lượng xây dựng công trình theo đúng yêu cầu và trình tự triển khai từng công tác

Yêu cầu của công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Để công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình được chính xác, không chồng chéo, không thiếu và hạn chế việc phải tính đi, tính lại. Công tác đo bóc khối lượng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

(1)  Khối lượng xây dựng công trình phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình. Khối lượng đo bóc cần thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng và phương pháp thi công thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để xác định được chi phí xây dựng.

(2)  Tùy theo đặc điểm và tính chất từng loại công trình xây dựng, khối lượng xây dựng đo bóc có thể phân định theo bộ phận công trình (như phần ngầm – cốt 0.00 trớ xuống, phần nổi – cốt 0.00 trở lên, phần hoàn thiện và phần xây dựng khác) hoặc theo hạng mục công trình. Khối lượng xây dựng đo bóc của bộ phận công trình hoặc hạng mục công trình được phân thành công tác xây dựng và công tác lắp đặt.

(3)  Các thuyết minh, ghi chú hoặc chỉ dẫn liên quan tới quá trình đo bóc cần nêu rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và đúng quy phạm, phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình xây dựng. Khi tính toán những công việc cần diễn giải thì phải có diễn giải cụ thể như độ cong vòm, tính chất của các chất liệu (gỗ, bê tông, kim loại…), điều kiện thi công (trên cao, độ sâu, trên cạn, dưới nước…).

(4)  Các kích thước đo bóc được ghi theo thứ tự chiều dài – D, chiểu rộng – R. chiều cao – H (hoặc chiều sâu); Khi không theo thứ tự này phải diễn giải cụ thế.

(5)  Các ký hiệu dùng trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình phải phù hợp với ký hiệu đã thế’ hiện trong bản vẽ thiết kế. Các khối lượng lâv theo thống kê của thiết kế thì phái ghi rõ lấy theo số liệu thống kê của thiết kế và chí rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó.

(6)  Tên gọi các danh mục công tác đo bóc trong Bảng tính toán, Bảng khối lượng công trình, hạng mục công trình phải phù hợp với tên goi công tác xây lắp tương ứng trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình. Mã hiệu công tác trong Báng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình phải phù hợp với hệ mã hiệu thống nhất trong hệ thống định mức dự toán xày dựng công trình hiện hành (nghĩa là gồm hai chữ, nãm số và cách nhau giữa chữ và số là dấu chấm).

(7)  Đơn vị tính: Tuỳ theo yêu cầu quản lý và thiết kế được thể hiện, mỗi một khối lượng xây dụng sẽ được xác định theo một đơn vị đo phù hợp. Đơn vị đo theo thể tích là m’; theo diện tích là m2; theo chiều dài là m; Theo số lượng là cái, bộ, đơn vị…; theo trọng lượng là tấn, kg…

Trường hợp sử dụng đơn vị tính khác với đơn vị tính thông dụng (Inch, Foot, Square foot…) thì phải có thuyết minh bổ sung.

Lưu ý:

–    Do được đo bóc từ bản vẽ thiết kế và các tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật nên khối lượng đo bóc chỉ dùng trong giai đoạn xác định chi phí.

–    Đối với việc thanh toán theo hợp đồng đơn giá cô’ định hay điều chỉnh, khối lượng thanh toán cần căn cứ trên cơ sở khối lượng nghiệm thu đo bóc từ thực tế hoàn thành.

Mỗi người trong quá trình tính toán có những nguyên tắc hay kinh nghiệm riêng của mình với mục đích là tính nhanh, tính đúng và tính đủ.