Quản lý dự toán xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Khái niệm, nội dung dự toán xây dựng công trình

Khái niệm

dự toán xây dựng công trình là chỉ tiêu biểu thị giá xây dựng công trình the park residence trên cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Dự toán công trình được tính toán và xác định theo công trình xây dựng cụ thể, trên cơ sở khối lượng các công việc, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng công trình.

Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.

Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng nên mỗi công trình có giá dự toán xây dựng công trình khác nhau, được xác định bằng phương pháp riêng biệt gọi là phương pháp lập dự toán.

Nội dung

Nội dung dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình theo quy định hiện nay bao gồm các khoản mục chi phí như: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng.

Nội dung các khoản mục chi phí trên được hiểu là:

a) Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng là các chi phí cho việc xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công.

b) Chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị trong dự toán công trình bao gồm chi phí mua sắm thiết bị (kể cả thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công); Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); Chi phí lắp đặt thiết bị, chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác liên quan (nếu có).

Trong đó: Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công), bao gồm: giá mua (kể cả chi phí thiết kế và giám sát chế tạo), chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container tại cáng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

c) Chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết cho chủ đầu tư dê tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng.

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư chi (hoặc thuê) tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng, tư vấn thẩm tra và các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác.

e) Chi phí khác

Chi phí khác là các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên, bao gồm: các chi phí liên quan đến đất đai, các chi phí liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các chi phí liên quan đến môi trường, các chi phí liên quan đến sản xuất trong tương lai và một số chi phí khác.

f) Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng của dự án được hiểu là “khoản chi phí để dự trù cho các khối lượng phát sinh, các yếu tố trượt giá và những công việc chưa lường trước được trong quá trình thực hiện dự án”.

Ghi chú:

*   Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư có thể xác định tổng dự toán của dự án để phục vụ cho việc quản lý chi phí. Tổng dự toán của dự án được xác định bằng cách cộng các dự toán chi phí của các công trình và các chi phí có liên quan thuộc dự án.

*   Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, dự toán công trình có thể được xác định bằng dự toán các gói thầu đấu thầu quốc tế, dự toán các gói thầu đấu thầu trong nước và dự toán các phần việc không tổ chức đấu thầu.

Dự toán xây dựng công trình là một nội dung trong hồ sơ thiết kế công trình thuộc giai đoạn thưc hiện dự án, nó là hạn mức quyết định tới các chi phí trong lúc đấu thầu, trong giai đoạn thanh, quyết toán khi hoàn thành xây dựng công trình.

Do đặc điểm của sản phẩm xây dụng và sản xuất xây dụng nên mỗi công trình có giá dự toán xây dụng công trình khác nhau, được xác định bàng phương pháp riêng biệt gọi là phương pháp lập dự toán. Trên thực tế có nhiều phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình, việc lựa chọn và quản lý đúng phương pháp xác định này quyết định đến hiệu quả đầu tư của dự án sau này. Do vậy trong công tác quản lý dự án nói chung, việc quản lý phương pháp tính dự toán giữ vai trò quan trọng, để đạt được điều này khi xác định dự toán phải theo đúng nguyên tắc và lựa chọn phương pháp cho phù hợp.