Quản lý hợp đồng thực hiện dự án

Đầu tư dự án

quản lý hợp đồng thực hiện dự án

Bên giao thầu, bên nhận thầu trong phạm vi, quyền và nghĩa vụ của mình có trách nhiệm lập kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với nội dung của hợp đồng đã ký kết nhằm đạt được các thoả thuận trong hợp đồng thực hiện dự án đẩu tư xây dựng Gông trình.

Tùy từng loại hợp đồng xây dựng, nội dung quản lý thực hiện hợp đồng của các bên tham gia hợp đồng gồm:

Quản lý chất lượng công việc của hợp đồng

Những vấn đề chung về quản lý chất lượng công việc khi thực hiện hợp đồng.

a) Cơ sở pháp lý

Việc quản lý chất lượng hợp đồng xây dụng căn cứ vào các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình.

–       Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

–       Thông tư của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

b) Nội dung quán lý chất lượng công việc khi thực hiện hợp đồng

Nội dung quản lý chất lượng công việc khi thực hiện hợp đồng của các bên tham gia hợp đồng gồm:

–       Quản lý về chất lượng của các công việc trong hợp đồng;

–       Quản lý khối lượng và giá trị các công việc thuộc hợp đồng;

–      Quản lý tiến độ thực hiện từng công việc trong hợp đồng;

–    Quản lý về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ từng công việc;

–    Quản lý việc điều chỉnh công việc trong hợp đồng (nếu có) và các công việc phát sinh trong hợp đồng (nếu có).

c) Trách nhiệm về quản lý chất lượng thực hiện hợp đồng

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

–    Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước. Các b.ộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành.

–    ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

–    Tổng thầu thực hiện việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu.

–    Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm trước tổng thầu về chất lượng phần công việc do mình đảm nhận. [6],

d) Xử lý các phát sinh về chất lượng

Thực chất của việc xử lý phát sinh về chất lượng, đó là việc giải quyết sự cố công trình xây dựng. Vấn đề này được quy định như sau:

–      Báo cáo nhanh sự cố;

–      Thu dọn hiện trường sự cố;

–      Khắc phục sự cố. [6].

e) Các quy định về nghiệm thu các công việc hoàn thành

Quy định việc nghiệm thu các công việc hoàn thành công trình xây dựng như sau:

–      Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình;

–    Nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất cửa công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo;

–    Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định;

–    Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

Nội dung gồm:

+ Nghiệm thu công việc xây dựng.

+ Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng (tham khảo TCXDVN 371 : 2006 và Điều 25 [6] của Chính phủ).

+ Nghiệm thu hoàn thành hạng mục và nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng.