Quản lý nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

Đầu tư dự án

Quản lý nội dung quyết toán“>báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

(1) Nội dung báo cáo quyết toán

a)   Nguồn VĐT thực hiện dự án tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán (chi tiết theo từng nguồn VĐT).

b)     Chi phí đầư tư để nghị quyết toán chi tiết theo cơ cấu: xây dựng, mua sắm và lắp đạt thiết bị, chi phí khác; chi tiết theo hạng mục, khoản mục chi phí đầu tư.

c)       Xác định chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

d)     Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng mục công trình; chi tiết theo nhóm, loại tài sản cố định, tài sản lưu động theo chi phí thực tế. Đối với các dự án có thời gian thực hiện đầu tư lớn hơn 36 tháng tính từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phải thực hiện quy đổi VĐT về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

–     Việc phân bổ chi phí khác cho từng tài sản cố định được xác định theo nguyên tắc: chi phí trực tiếp liên quan đến tài sản cố định nào thì tính cho tài sản cố định đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí trực tiếp của toàn bộ tài sản cố định.

–     Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác định đầy đủ danh mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị.

(2) Biểu mẫu báo cáo quyết toán

a)      Đối với dự án hoàn thành: gồm các biểu theo “Mẫu”.

b)      Đối với hạng mục công trình hoàn thành: gồm các biểu theo “Mẫu”.

c)     Đối với dự án quy hoạch hoàn thành; đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: gồm các biểu theo “Mẫu”.

d)      Nơi nhận báo cáo quyết toán

–      Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán;

–      Cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có);

–      Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán.

(3) Hồ sơ trình duyệt quyết toán

a) Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:

–      Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

–      Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (bản gốc).

–      Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu (bản gốc hoặc bản sao).

–     Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).

–     Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình đê đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).

–      Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).

–     Báo cáo kết quả kiêm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.

–    Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

b) Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyển:

–      Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

–      Báo cáo quyết toán theo quy định (bản gốc).

–      Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).

–    Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán VĐT của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu.