Quản lý phương pháp xác định tổng mức đầu tư

Đầu tư dự án

Căn cứ tính toán tổng mức đầu tư

Các cãn cứ thường được sử dụng để xác định tổng mức đầu tư là:

–      Suất vốn đầu tư xây dụng công trình, chỉ số giá xây dựng;

–      Giá chuẩn của các công trình và hạng mục công trình xây dựng thông dụng;

–   Thiết kế cơ sở dự án bao gồm các phương án công nghệ, quy mô và kết cấu của các hạng mục công trình được lựa chọn, khối lượng tổng hợp của công trình dự kiến xây dụng (khối lượng thiết kế, khối lượng xây lắp chính, phụ, thiết bị công nghệ);

–      Đơn giá xây dựng;

–      Các chỉ tiêu định mức tỷ lệ trong xây dựng;

–   Giá vật tư thiết bị cho xây dựng và các định mức tài chính (thuế và các nghĩa vụ khác) do nhà nước quy định.

Quản lý phương pháp xác định tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư (TMĐT) của dự án đầu tư xây dựng công trình được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật. Chủ đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn phương pháp lập tổng mức đầu tư phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của dự án để phục vụ công tác quản lý TMĐT.

Trong thực tế có nhiều phương pháp xác định TMĐT dự án đầu tư xây dựng công trình khác nhau. Nội dung dưới đây đề cập tới 4 phương pháp cơ bản xác định TMĐT dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định của Chính phủ và của Bộ Xây dựng.

Trong trường hợp chủ đầu tư chưa đủ cãn cứ để xác định chi phí quản lý dự án do chưa đủ điều kiện để xác định được tổng mức đầu tư, nhưng cần triển khai các công việc chuẩn bị dự án thì chủ đầu tư lập dự toán cho công việc này để dự trù chi phí và triển khai thực hiện công việc. Chi phí nói trên sẽ được tính trong chi phí quản lý dự án của tổng mức đầu tư.

Một số khoản mục chi phí thuộc nội dung chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác của dự án nếu chưa có quy định hoặc chưa tính được ngay thì được bổ sung và dự tính để đưa vào tổng mức đầu tư.

Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho yếu tô trượt giá trong tổng mức đầu tư được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, theo khu vực xây dựng và phải tính đến khả năng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế.

Tổng mức đầu tư được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:

(1)       Phương pháp xác định TMĐT theo thiết kế cơ sở của dự án đẩu tư

Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau:

V = Gxd+ Gtb + GBXXĐC + GqLDA + Gyv + Gk + GDp                        (7.1)

Như vậy để xác định và quản lý được TMĐT của dự án đầu tư xây dựng công trình (V), cần phải xác định và quản lý tố phương pháp tính: Chi phí xây dựng của dự án (Gxd), Chi phí thiết bị của dự án (GXg); Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (GBTXĐC); Chi phí quản lý dự án (GQLDA); Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gjv); Chi phí khác của dự án (Gk); Chi phí dự phòng (GDp).

(2)      Phương pháp xác định TMĐT theo diện tích hoặc công suất sản xuất, năng lực phục vụ của công trình và giá xây diơig tổng hợp, suất vốn đầu tư xây diữig công trình

Thực chất của phương pháp tính này là dựa vào diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình và giá xây dựng tổng hợp theo bộ phận kết cấu, theo diện tích, công năng sử dụng (thường gọi là giá xây dựng tổng hợp), suất vốn đầu tư xây dựng công trình tương ứng tại thời điểm lập dự án có điều chỉnh, bổ sung những chi phí chưa tính trong giá xây dựng tổng hợp và suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư.

Việc xác định tổng mức đầu tư được thực hiện như sau:

a)       Xác định chi phí xây dựng của dự án

Chi phí xây dựng của dự án (GXD) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án được xác định theo công thức.

b)      Xác định chi phí thiết bị của dự án

Chi phí thiết bị của dự án (Gm) bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án.

c)       Xác định các chi phí khác

Các chi phí khác gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) (GBXTĐC), chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G-rv), chi phí khác (GK) và chi phí dự phòng (Gdp) được xác định như mục 7.3.1.

d)       Một số điều chú ý khi quản lý phương pháp tính này:

Khi áp dụng suất vốn đầu tư để xác định TMĐT của dự án, ngoài việc phải tính bổ sung các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc mà chưa được tính trong suất vốn đầu tư, còn cần phải có những điều chỉnh trong các trường hợp sau, khi:

–     Mặt bằng giá đầu tư và xây dựng tại thời điểm lập dự án có sự thay đổi so với thời điểm ban hành / công bố suất vốn đầu tư sử dụng cho tính toán.

–     Có sự khác nhau về đơn vị đo nãng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình dự kiến xây dựng so với đơn vị đo của suất vốn đầu tư sử dụng trong tính toán.

–     Có sự khác nhau về nguồn vốn đầu tư như dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).

(3)   Phương pháp xác định TMĐT theo số liệu của các dự án có các công ninh xây dựng có chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật tương tự dã thực hiện

Các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự là những công trình xây dựng có cùng loại, cấp công trình, quy mô, công suất của dây chuyền công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau.

Tùy theo tính chất, đặc thù của các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự đã thực hiện và mức độ nguồn thông tin, số liệu của công trình có thê sử dung một trong các cách sau đây để xác định tổng mức đầu tư:

a)   Trường hợp có đầy đủ thông tin, số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của công trình, hạng mục công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tư đã thực hiện thì tổng mức đầu tư được xác định theo phương pháp nội suy.

Điều chú ý khi quản lý phương pháp tính này là:

–  Bổ sung thêm những chi phí cần thiết của dự án đang tính toán nhưng chưa tính đến trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án tương tự.

–  Giảm trừ những chi phí đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án tương tự nhưng không phù hợp hoặc không cần thiết cho dự án đang tính toán.

b)  Trường hợp với nguồn số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của các công trình, hạng mục công trình có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự đã thực hiện chỉ có thể xác định được chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của các công trình thì cần quy đổi các chi phí này về thời điểm lập dự án.

(4)     Phương pháp kết hợp để xác định tổng mức đầu tư

Đối với các dự án có nhiều công trình, tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án và nguồn số liệu có được có thể vận dụng kết hợp các phương pháp nêu trên để xác định tổng mức đẩu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình.