Quản lý tiến độ, khối lượng, an toàn và môi trường của hợp đồng xây dựng

Đầu tư dự án

quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng

–   Công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

–   Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình phải được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.

–   Nhà thầu thi công xây dụng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án.

–   Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.

Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để đưa ra quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án.

–   Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình.

Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thướng theo hợp đồng. Trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.

Quản lý khối lượng thi công xây dựng trong hợp đồng

–   Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

–   Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

–   Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Riêng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư đé xem xét, quyết định.

Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.

–   Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.

Quản lý an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong hợp đồng

Trong hợp đồng các bên phải quy định rõ yêu cầu, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên

về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện công việc. Nội dung việc bảo vệ môi trường và an toàn lao động theo quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình.

Quản lý thay đổi và điều chỉnh hợp đổng

Quản lý nội dung thay đổi và điều chỉnh hợp đồng phải đảm bảo các nguyên tắc về điều chỉnh hợp đồng và giá hợp đồng, phải phù hợp với những quy định về điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh giá, điều chỉnh tiến độ đã đề cập trong mục 4.3.6.

Quản lý các nội dung khác của hợp đồng

Quản lý các nội dung khác của hợp đồng bao gồm các nội dung quản lý sau:

–      Bảo đảm thực hiện hợp đồng;

–       Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định;

–       Quyền hạn của nhà thầu chính đối với thầu phụ;

–       Bảo hiểm, bảo hành theo hợp đồng xây dựng;

–       Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng;

–       Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;

–       Rủi ro, bất khả kháng và trách nhiệm các bên;

–       Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng;

–       Giải quyết khiếu nại và tranh chấp hợp đồng xây dựng;

–       Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng xây dựng có hiệu lực kê từ ngày các bên tham gia hợp đồng ký kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.