Quản lý và điều chỉnh tổng mức đầu tư

Đầu tư dự án

Quản tổng mức đầu tư

tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình và là cơ sở lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện dâu tư xây dựng công trình. Do vậy, ngay từ khi thẩm định, phê duyệt TMĐT cần được quan lý chặt chẽ, đồng thời chỉ được điều chỉnh trong những trường họp cho phép. Nội dung quản lý TMĐT gồm:

Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xay dựng công trình

–  Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc lập báo cáo kinh tế – kv Ihuật đối với các trường hợp không phải lập dự án, chủ đầu tư phải xác định tổng mức đáư tư để tính toán hiệu quả đầu tư xây dựng. Tống mức đầu tư đưoc ghi trong quyết đn h đầu tư, do người quyết định đầu tư phê duyệt.

–  Nội dung, thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tu quy định của Chính phú. Người quyết định đầu tư giao cho đơn vị đáu mối tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt.

–   Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện nãng lực, kinh nghiệm chuyên môn đê thẩm tra tổng mức đầu tư thì nội dung thẩm tra như nội dung thẩm định; chi phí thẩm tra được xác định trên cơ sở định mức chi phí tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh tổng mức đầu

Tổng mức đầu tư được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây:

–   Ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc sự kiện bất khả kháng khác;

–   Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;

–   Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điếm, quy mô, mục tiêu của dự án;

Nội dung, thẩm quyền thấm định, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh được quy định của Chính phủ.

Trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng đê điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định bằng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ sung. Giá trị phần tổng mức đầu tư bổ sung được xác định thành một khoản chi phí riêng và phải được tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra trước khi quyết định phê duyệt.