Quản lý và sử dụng nhân lực trên công trường xây dựng

Đầu tư dự án

Quản lý và sử dụng nhân lực trên công trường xây dựng

Tuyển chọn và cung cấp nhân lực trên công trường

a) Chính sách cung cấp nhân lực cho dự án

Nhân lực tham gia xây dựng thường gồm hai nhóm:

–  Nhóm thứ nhất phải kể đến bộ phận lao động có tay nghề và bộ phận công nhân không có tay nghề trong lao động trực tiếp. Hai bộ phận này thường không có môi quan hệ giống nhau với nhà thầu nhưng họ lại ràng buộc với nhau bằng nghề nghiệp. Lương và tiền công của họ được tính theo giá trị công lao động và theo thỏa thuận giữa bèn thuê và bên làm thuê.

–  Nhóm thứ hai là nhóm hành chính sự nghiệp và tư vấn giám sát, phần lớn trong số này được tuyển dụng lâu dài hoặc ràng buộc với đơn vị xây dựng trong khoảng thời gian dài. Lương cúa họ cũng được trả theo công lao động nhưng thường dựa trên năng lực và trách nhiệm của từng cá nhân trong từng cương vị công tác của họ.

Yêu cầu nhân lực cho một dự án thường do yêu cầu nhân lực của các bộ phận cấu thành nên dự án, trong đó có nhân lực đê thi công xây dựng công trình. Khi sô nhân lực tính toán cho một công trình xây dựng được xác định, ban quản lý phải có trách nhiệm tuyến dụng và chính sách quán lý phù hợp.

Biện pháp tuyển dụng nhân lực cung cấp cho dự án:

–  Có thể sứ dụng nhân công cua nhà thầu chính hay nhân công của nhà thầu phụ hoặc tuyển công nhân theo hợp đồng;

–  Có thể tuyển chọn công nhân theo từng công việc hay dưới hình thức huy động công nhân chung;

–  Cân nhắc xem hình thức lao động như thế nào là phù hợp với công trình, cõng nhân chính thức, nửa chính thức hay hợp đồng;

–  Chính sách tuyển dụng công nhân và các loại hình lao động khác tại công trường cũng nên theo hình thức này.

b) Phương pháp cung cấp nhân lực trên công trường xây dựng

Phương pháp cung cấp nhân lực trên công trường dựa vào bản chất công việc trên công trường và dựa vào hợp đồng để nhà thầu tuyển nhân công có tay nghể cao hay lao động đơn gián sẩn có tại địa phương cho việc xây dựng công trình thuộc dự án.

Hai biện pháp thông thường để huy động nhân công tại công trường xây dựng là:

–  Sử dụng nhân công của nhà thầu phụ: Nội dung biện pháp này là giám đốc công ty xây dựng và chủ nhiệm dự án duy trì một lượng lao động tối thiểu trên công trường cúa nhà thầu phụ, trong đó có thuê đội ngũ giám sát công trường của nhà thầu phụ. Ưu điểm của biện pháp là rất linh hoạt vì không phải tuyển nhân công.

Về mặt hành chính có thể nói việc sử dụng nhà thầu phụ có nhiều điểm hấp dãn. Nhà thầu chính giảm bớt được các thủ tục hành chính rườm rà, giảm chi phí vãn phòng và đào tạo công nhân. Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm vận chuyển máy móc thiết bị đến công trường và từ công trường đi, về an toàn lao động, an ninh, duy tu và dịch vụ về máy móc. Nhà thầu phụ thường chuyên môn hóa về một loại hình công việc đặc trưng nên thiết bị của họ thường hiện đại và có hiệu quả hơn thiết bị của nhà thầu chính.

Tuy vậy nhược điểm của việc sử dụng nhà thầu phụ là phái đấu thầu, các khoản chi phí thường tăng vì nhà thầu phụ phải cộng thêm chi phí quản lý vào hợp đồng, phải có tiến độ riêng cho từng nhà thầu phụ và sự phôi kết hợp về tiến độ và tranh chấp giữa các nhà thầu phụ là vấn đề cần được quan tâm.

–   Sử dụng nhân công của nhà thầu chính: u u nhược điểm của việc sử dụng nhân công của nhà thầu chính ngược lại với ưu nhược điểm khi sử dụng nhân công của nhà thầu phụ. Ngay cá trong trường hợp cần tuyển nhiều nhân công cũng khó có khả năng tuyển được nhiều nhân công có tay nghề cao, nhất là đối với công trình xây dựng thuộc các dự án nằm trên địa bàn xa xôi, hẻo lánh.

c) Lựa chọn nhân viên chủ chốt của nhà thầu xây dựng

Chất lượng nhân viên, đặc biệt là các giám sát viên, các đốc công tại công trường có tác dụng rất lớn đối với việc thành công của dự án. Do vậy việc tuyên chọn đội ngũ công nhân có chất lượng, các giám sát viên có đủ trình độ là việc làm quan trọng đê đảm báo kết quả thực hiện hợp đồng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhà thầu phụ. Công việc này cần phải chú ý yêu cầu công việc cụ thể của từng công trình và khả năng tay nghề của từng công nhân.

Trong các nhân viên chủ chốt, giám sát công trường cần phải được tuyến càng sớm càng tốt và phải được thông báo kỹ về công việc cũng như những yếu tố quan trọng hên quan đến công việc của hợp đồng trong dự án.

d) Hỗ trợ nhân lực tại công trường xây dựng

Đối với công trường nhỏ thì giám sát công trường của nhà thầu thường chịu trách nhiệm vể mọi yếu tô’ hành chính trên công trường. Nếu là công trường lớn thì giám sát công trường có thể được giúp đỡ bơi:

–     Giám sát công trường của bên nhà thầu (kể cả nhà thầu phụ);

–   Phụ trách kho tại công trường chịu trách nhiệm với tất cả các hóa đơn xuất kho trên công trường và có sổ sách theo dõi.

Người quản lý trên công trường chịu trách nhiệm phôi hợp với người phụ trách lao động và các nhân viên về mối quan hệ của chú đầu tư.