Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Nội dung công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình được trình bày tại mục 1.3.3, trong đó các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn thi công xây dựng công trình) gồm: Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị thiết kế, ngoài ra còn có đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật, đơn vị tư vấn giám sát và ngân hàng (kho bạc) nhà nước. Nội dung phần này, trình bày quyền và nghĩa vụ của các chủ thể như sau:

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi còng xây dựng công trình

a) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây diữig công trình có các quyền sau đây:

–    Được tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp;

–      Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

–    Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật;

–    Dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi nhà thầu thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường;

–    Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình;

–    Không thanh toán giá trị khối lượng không đảm bảo chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý;

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Chủ đẩu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

–    Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện nâng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp đế thi công xây dựng công trình;

–     Tham gia với UBND cấp có thấm quyền hoặc chủ trì phối hợp với UBND cấp có thấm quyền giải phóng mật bằng xây dựng đê giao cho nhà thầu thi công xây dựng công trình;

–      Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình;

–      Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

–      Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;

–     Thuê tổ chức tư vấn có đú năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;

–     Xem xét và quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình;

–      Tôn trọng quyền tác giả thiết kế công trình;

–      Mua bảo hiểm công trình;

–      Lưu trữ hồ sơ công trình;

–     Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, nghiệm thu không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

–     Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; chịu trách nhiệm về việc bảo đảm còng trình thi công đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. [1],

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng công trình

a) Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:

–      Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;

–     Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình;

–      Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng;

–     Dừng thi công xây dựng công trình nếu bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết gây trở ngại và thiệt hại cho nhà thầu;

–      Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê xây dựng công trình gây ra;

–      Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

–      Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;

–     Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;

–      Có nhật ký thi công xây dựng công trình;

–      Kiểm định vật liệu, sản phấm xây dựng;

–     Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh;

–      Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;

–      Bảo hành công trình;

–      Mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật vể bảo hiểm;

–     Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

–      Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận;

–      Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. [1].