Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình

Đầu tư dự án

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình

a) Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:

–      Các quyền theo quy định của pháp luật;

–      Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện theo đúng thiết kế;

–      Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư xây dựng công trình;

–     Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế.

b) Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

–      Các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

–    Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả theo quy định; người được nhà thầu thiết kế cử thực hiện nhiệm vụ giám sát tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình thực hiện nghĩa vụ giám sát tác giá và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

–    Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình;

–    Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình về những bất hợp lý trong thiết kế;

–    Phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư xây dựng công trình về việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dụng công trình và kiến nghị biện pháp xử lý [1].

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ

a) Bàn giao thiết bị công nghệ cho bên giao thầu đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, địa điểm, thời gian, cách thức đóng gói, bảo quản, nguồn gốc xuất xứ và các thỏa thuận khác trong hợp đồng.

b) Cung cấp cho bèn giao thầu đầy đủ các thông tin cần thiết về thiết bị công nghệ; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, vận hành, bảo quản, bảo trì thiết bị công nghệ; đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng).

c) Cùng với bên giao thầu vận hành thử thiết bị công nghệ.

d) Về sớ hữu trí tuệ đối với thiết bị công nghệ:

–    Thiết bị công nghệ do bên nhận thầu cung cấp phải bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ. Bên nhận thầu không được cung cấp những thiết bị công nghệ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với những thiết bị công nghệ đã cung cấp;

–    Trường hợp thiết bị công nghệ được chế độ theo thiết kế hoặc theo những số liệu do bên giao thầu cung cấp thì bên nhận thầu không phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ những thiết bị công nghệ đó;

–    Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp không thông báo ngay cho bên kia biết những khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết bị công nghệ sau khi đã biết hoặc phải biết về những khiếu nại.

e) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.[13].

Quyền và nghĩa vụ của các đưn vị tư vấn

a) Quyền của bên nhận thầu tư vấn

–    Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương tiện làm việc (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng);

–    Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên giao thầu hoặc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn;

–    Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu;

–    Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả);

–      Các quyển khác theo quy định của pháp luật.

b) Nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn

–     Hoàn thành công việc dũng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

–    Đối với hợp đồng thiết kế: tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chú đầu tư theo quy định cúa pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trá lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

–    Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu và phương tiện làm việc do bên giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có);

–    Thông báo ngay bằng văn bản cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm việc không bảo đảm chất lượng đế hoàn thành công việc;

–    Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy định.

–    Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.