Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng”>dự án đầu tư xây dựng công trình (1) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư có chức nãng giúp ‘ãnh đạo các bộ, ngành, UBND […]

Continue Reading