Nội dung, khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện hơp đồng xây dựng (P2)

A. Giá hợp đồng xây dựng Giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện công việc theo yêu cầu về khôi lượng, chất lượng, tiến độ, điều kiện thanh toán và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây […]

Continue Reading

Nội dung, khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện hơp đồng xây dựng (P1)

A. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng Nội dung và khối lượng công việc cua họp đồng xây dựng là những nội dung, khối lượng công việc mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu và phải được các bên thoả thuận rõ trong hợp đồng. Nội […]

Continue Reading

Hiệu lực, tính pháp lý và các căn cứ ký hợp đồng xây dựng

Hiệu lực, tính pháp lý và các căn cứ ký hợp đồng xảy dựng A. Khung pháp lý của hợp đồng xây dựng –       Bộ Luật Dân sự. –       Luật Xây dựng. –       Luật Thương mại. –       Luật Đấu thầu. –    Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa […]

Continue Reading