Quản lý các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (P2)

Tự thực hiện –   Hình thức tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư là nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý và sử dụng. –   Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự toán cho gói thầu […]

Continue Reading