Hiệu lực, tính pháp lý và các căn cứ ký hợp đồng xây dựng

Hiệu lực, tính pháp lý và các căn cứ ký hợp đồng xảy dựng A. Khung pháp lý của hợp đồng xây dựng –       Bộ Luật Dân sự. –       Luật Xây dựng. –       Luật Thương mại. –       Luật Đấu thầu. –    Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa […]

Continue Reading