Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, trách nhiệm và phương pháp quản lý dự án (P3)

Trách nhiệm dự án“>quản lý dự án –      Trách nhiệm quản lý dự án là của chủ dự án; –      Trách nhiệm thực hiện là đại diện của chủ dự án hoặc thuê ngoài; –     Liên đới quản lý và hưởng lợi gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; Các cơ […]

Continue Reading