Trách nhiệm của lãnh đạo của hệ thống quản lý chất lượng QMS

Trách nhiệm của lãnh đạo –       Cam kết của lãnh đạo cao nhất. –       Hướng vào khách hàng. –       Chính sách chất lượng. –       Hoạch định gồm: Mục tiêu chất lượng; Hoạch định hệ thống chất lượng. –       Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin gồm: Trách nhiệm và quyền hạn; […]

Continue Reading